Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

 

08.09.2021

 

 

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 

 

 

 

77 §

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2021-009245

HEL 2021-009245 T 13 02 01

Päätös

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on voimassa 31.5.2022 saakka.

Päätöksen perustelut

**********

ovat hakeneet tutkimuslupaa. Pilottitutkimuksessa tutkitaan kuvan ja liikkeen mahdollisuuksia maahanmuuttajien suomen kielen oppimisen tukena tanssi- ja kuvataidekasvatuksen menetelmiä soveltaen.

Tutkimusaineisto kerätään ajalla 9/2021-6/2022.
Tutkimusaineisto kerätään Helsingin työväenopiston toiminnallisesti suomea ryhmän työpajassa (kuva- ja liike), joka kohdistuu täysi-ikäisiin opiskelijoihin. Tutkimuksen otoskoko on 25 (n=25). Kyseessä on toimintatutkimus.

Tutkimus on saanut kulttuurirahaston apurahan.

Tutkimus toteutetaan noudattaen Helsingin kaupungin korona-ohjeistusta.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkittavilta pyydetään kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Aineisto arkistoidaan 10. vuodeksi ja hävitetään tutkimuksen valmistuttua, viimeistään 6/2031.

Tutkimusaineisto ei sisällä henkilöiden tunnistetietoja.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätöksen 3.8.2017 § 57 mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla päätöksen tutkimusluvasta tekee kunkin palvelukokonaisuuden johtaja omaa palvelukokonaisuuttaan koskevien tutkimusten osalta. Mikäli tutkimus koskee useamman palvelukokonaisuuden toimintaa, tekee päätöksen toimialajohtaja.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 9/2021-6/2022 oppilaitosten työaikana.

Päätös ei anna oikeutta saada tietoja Helsingin kaupungin asiakirja- ja rekisteriaineistoista.

Tutkimukseen osallistuneiden yksittäisten henkilöiden tunnistetietoja ei saa ilmaista tutkimusraportissa tai muulla tavoin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei osallistu tutkimuksen toteuttamiseen.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Tutkimusraportin sähköinen osoite toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön sähköpostiosoitteeseen:
      kasko.tutkimusluvat@hel.fi

Lisätiedot

Jukka Orava, arviointiasiantuntija, puhelin: 310 78018

jukka.orava(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

5

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Hakijat

Apulaisrehtori

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566