Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

 

25.08.2021

 

 

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 

 

 

 

70 §

Avustuksen hakeminen, Opetushallituksen ylimääräinen avustus vapaan sivistystyön oppilaitoksille

HEL 2020-007418 T 02 05 01 01

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja päätti hakea avustusta Opetushallitukselta koronavirustilanteesta johtuvien tulomenetysten korvaamiseksi Helsingin suomenkielisen työväenopiston osalta. Haetun avustuksen kokonaismäärä on 300 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi ylimääräisen avustuksen vapaan sivistystyön oppilaitoksille poikkeusoloista johtuvien opiskelijamaksujen ja palvelutoiminnan tulomenestysten korvaamiseksi. Avustus on tarkoitettu koronavirustilanteesta johtuvien opiskelijamaksujen sekä maksullisen palvelutoiminnan tulojen menetysten korvaamiseksi ajalta 1.1.–31.12.2021, ja se tulee käyttää käyttökustannusten kattamiseen.

Opetushallitus on myöntänyt vuonna 2020 Helsingin työväenopistolle vastaavaa avustusta kahdessa eri erässä.

Koronavirustilanne on vaikuttanut työväenopiston toimintaan vuonna 2021 monella tavalla. Kevätlukukauden opisto toimi kokonaan pelkästään etäopetuksessa ja monia kursseja jouduttiin peruuttamaan, mikä vähensi kurssimaksutuottoja. Syyslukukaudelle 2021 on suunniteltu paluu lähiopetukseen, mutta ryhmäkoot on pienennetty turvavälien mahdollistamiseksi, mikä pienentää merkittävästi kurssimaksutuottoja. Opiston kulut eivät pienentyneet, koska henkilöstö on pidetty töissä kaupungin linjauksen mukaisesti eikä ketään ole lomautettu.

Avustusta haetaan 300 000 euroa. Summa perustuu kevään kurssimaksutuottojen toteumaan ja arvioon loppuvuoden kurssimaksutuotoista ja kuluista.

Lisätiedot

Ville Ylikahri, vapaan sivistystyön päällikkö, puhelin: 310 88501

ville.ylikahri(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakemuslomake

2

Taloustietolomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566