Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

 

21.06.2021

 

 

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 

 

 

 

62 §

Helsingin aikuislukion aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman 2017 muutokset ja täydennykset lukuun 9

HEL 2021-005892 T 12 00 00

Päätös

 

Lukio-, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja päätti hyväksyä Helsingin aikuislukion aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 12.6.2017 antanut määräyksen aikuisten perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön 1.1.2018. Määräyksen mukainen Helsingin aikuislukion aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma on hyväksytty kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 19.12.2017.

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on laadittu perusopetuslain (628/1998) ja -asetuksen (852/1998) sekä valtioneuvoston asetuksen (423/2012) pohjalta. Tavoitteiden ja tuntijaon pohjana on valtioneuvoston asetus (422/2012 ja 135/2017). Tämä perusteasiakirja kattaa aikuisten perusopetuksen kokonaisuudessaan alkuvaiheesta perusopetuksen päättövaiheeseen.

Opetushallitus on 11.5.2021 antanut muutosmääräyksen Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2017 muutokset ja täydennykset lukuun 9 Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opetus (määräys OPH-1826-2021), jolla muutetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2017 luvun 9 Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opetus alalukua 9.3 Oppiaineet aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa ja liitteitä 1 3 Aikuisten perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit -liitteen mukaisesti. Määräys muuttaa aiempaa määräystä OPH-1280-2017.

Tämän määräyksen liitteen Aikuisten perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit mukaiset tiedot sisällytetään sellaisinaan Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti laadittuihin paikallisiin opetussuunnitelmiin ja otetaan käyttöön 1.8.2021 alkaen. Aikuisten perusopetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä.

Opetushallitus on tarkentanut aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointiosuutta julkaisemalla päättöarvioinnin kriteerit kaikkiin oppiaineisiin arvosanoille 5, 7 ja 9. Myös aikaisempia arvosanan 8 kriteereitä on täsmennetty. Uudistetut kriteerit siirretään sellaisinaan paikallisiin opetussuunnitelmiin ja ne otetaan oppilaitoksissa käyttöön 1.8.2021.

Päättöarviointi on kokonaisarvio sille, miten opiskelija on saavuttanut eri oppiaineille asetetut tavoitteet aikuisten perusopetuksen aikana. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden yhdenvertaisuutta tukemalla opettajien arviointityötä.

Päättöarvioinnin kriteereissä kuvataan se osaamisen taso, jolla opiskelija saa kyseisen arvosanan. Yhteisten kriteerien käyttäminen päättöarvioinnissa edistää erityisesti opiskelijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia hakeutua jatko-opintoihin. Yhtenäisten arvioinnin periaatteiden ja käytänteiden avulla opetuksen järjestäjä pystyy paremmin seuraamaan arvioinnin periaatteiden toteutumista oppilaitoksissaan, mikä vuorostaan tukee yhtenäisen arviointikulttuurin kehittymistä.

Muutokset koskevat opiskelijan osaamisen arvioinnin selkiyttämistä. Ne eivät kohdistu itse opettamiseen tai oppimiseen. Opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät keskeiset sisällöt säilyvät näin ollen ennallaan.

Uudet kriteerit ovat osa laajempaa arvioinnin uudistamistyötä. Opetushallitus julkaisi päättöarvioinnin kriteerit lasten ja nuorten perusopetukseen vuoden vaihteessa, ja nyt vastaavat kriteerit on laadittu myös aikuisten perusopetukseen.

Opetushallitus julkaisi maaliskuussa 2020 määräyksen, joka muutti aikuisten perusopetuksen vuoden 2017 opetussuunnitelman perusteisiin sisältyvän oppimisen arviointiluvun (luku 7). Tällä saatettiin arvioinnin linjaukset ajan tasalle vastaamaan lasten ja nuorten perusopetuksen arvioinnin uudistettuja linjauksia.

Helsingin aikuislukion opetussuunnitelmaa on päivitetty Opetushallituksen 11.5.2021 antaman muutosmääräyksen mukaisesti siten, että päättövaiheen kaikkien oppiaineiden kohdalla on uudet taulukot päättöarvioinnin kriteereistä (Helsingin aikuislukion aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma, luku 9.3).

Lisätiedot

Riikka Merimaa-Jovanovic, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 64636

riikka.merimaa-jovanovic(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin aikuislukion aikuisten perusopetus opetussuunnitelma 2021

2

Aikuisten perusopetuksen kriteerit 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566