Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

 

10.06.2021

 

 

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 

 

 

 

61 §

Päätösehdotus ammatillisen koulutuksen kultaisen ansioristin myöntämisestä

HEL 2021-006804 T 01 02 03 04

Päätös

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja päätti esittää AMKE ry:n hallitukselle ammatillisen koulutuksen kultaisen ansioristin myöntämistä kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja **********

Päätöksen perustelut

Toimialajohtaja ********** on ansiokkaasti kehittänyt yli 20 vuoden ajan ammatillista koulutusta. Lisäksi ********** on ansiokkaasti vienyt eteenpäin ja edistänyt ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa kaupunki- ja valtakuntatasoisesti.

**********

**********

**********

**********

Lisätiedot

Arja Kukkonen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja, puhelin: 310 86611

arja.kukkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566