Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

 

17.05.2021

 

 

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 

 

 

 

50 §

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus vuonna 2021

HEL 2021-004864 T 02 05 01 01

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja päätti hakea strategiarahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Haetun strategiarahoituksen kokonaismäärä on 3 645 000  euroa ajalle 1.6.2021 – 31.12.2022. Omarahoitusosuus on 328 050 euroa.

Strategiarahoitus ja omarahoitusosuudet jakautuvat kolmeen painopistealueeseen: Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen 1 450 000 euroa, omarahoitusosuus 130 500 euroa. Oppimisympäristöjen kehittäminen 630 000 euroa, omarahoitusosuus 56 700 euroa. Koulutuksen järjestäjien tieto-osaamisen parantaminen 1 565 000 euroa, omarahoitusosuus 140 850 euroa.

Lisäksi lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja päätti valtuuttaa Stadin ammatti- ja aikuisopiston apulaisrehtori ********** toimimaan em. rahoitushakemuksen sähköisessä hallintajärjestelmässä asiointiroolissa.

Strategiarahoitushakemus liitteenä.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 h §:n mukaisesti strategiarahoituksena myönnetään 44 §:n 1 momentissa tarkoitetut ammatillisen koulutuksen avustukset. Strategiarahoituksen tarkoituksena on tukea ja ohjata ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toimintansa kehittämisessä ja uudistamisessa koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti.

Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen painopistealueessa StadinAO:ssa edistetään tutkintokoulutuksen, jatkuvan oppimisen ja tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) opiskelijalähtöisyyttä, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta mallintamalla kohderyhmille eheät ja tuetut opintopolut huomioiden erityisesti työelämässä oppiminen. Kohderyhmänä on erityisesti oppivelvollisuutta suorittavat ja ammatillisen koulutuksen alle 30-vuotiaat opiskelijat.

Oppimisympäristöjen kehittämisen painopistealueessa kehitetään esteettä opinnoissa etenemistä ja digitaalisia oppimisympäristöjä. Tavoitteena on kehittää AR/VR- sekä simulaattoritekniikkaa tietyillä tekniikan aloilla sekä sosiaali- ja terveysalalla. Oppimisympäristöjen avulla mahdollistetaan yhdenvertainen työelämälähtöinen oppiminen kaikille opiskelijoille. Yrittäjyystaitojen lisäämiseksi pilotoidaan HybridiHub-ympäristöä. Kehittämistyö tukee Helsingin kaupungin strategiaa, jossa tavoitteena on vaikuttavaa oppimista tukevien oppimisympäristöjen kehitys.

Koulutuksen järjestäjän tieto-osaamisen parantamisen painopistealueessa edistetään tutkintokoulutuksen, jatkuvan oppimisen ja tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) opiskelijalähtöisyyttä, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta kehittämällä koulutuksen järjestäjän tieto-osaamista ja -kyvykkyyttä. Toimenpiteessä aloitetaan kehittämistyö yhteisten tietokäytäntöjen sekä tiedolle perustuvan, tekoälyä hyödyntävän toiminnanohjausjärjestelmän toteuttamiseksi. Tietoperustainen toiminnanohjausjärjestelmä tukee opiskelijalähtöistä ja osaamisperusteista toimintakulttuuria sekä sen johtamista. Kehittämistyö pohjautuu Helsingin kaupungin strategiaan ja on jatkoa edellisellä srategiakaudella tehdylle kehittämistyölle.

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

Lisätiedot

Tiina Vanhala, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 26222

tiina.vanhala(a)hel.fi

Sari Slöör, apulaisrehtori, puhelin: 040 334 0963

sari.sloor(a)hel.fi

Liitteet

1

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen hakeminen vuonna 2021

2

Hakemus 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566