Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

 

03.05.2021

 

 

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 

 

 

 

39 §

Lahjoituksen vastaanotto

HEL 2021-000999 T 02 07 02

Päätös

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja päätti vastaanottaa Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry:n rahalahjoituksen 150 euroa Stadin ammatti- ja aikuisopiston Kuljetus- ja logistiikka-alalle. Lahjoittaja edellyttää lahjoituksen antamista stipendinä alalta valmistuvalle opiskelijalle. Lahjoittaja ei edellytä raportointia.

Lahjoitus maksetaan Helsingin kaupungin pankkitilille:

Helsingin kaupunki Nordea
IBAN: FI29 2266 1800 0030 09
BIC: NDEAFIHH

Lahjoituksen kirjaaminen kirjanpitoon:

tili 220500
tulosyksikkö 1446000
toimintoalue 149021

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan 16.6.2020 § 81 tekemän päätöksen mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää irtaimen omaisuuden lahjoituksen tai testamentin vastaanottamisesta palvelukokonaisuuden osalta, mikäli lahjoitus tai testamentti on arvoltaan enintään 30 000 euroa. Samalla toimialajohtaja kehottaa viranhaltijoita kiinnittämään erityistä huomiota lahjoituksiin ja testamentteihin mahdollisesti sisältyviin kaupunkia sitoviin tavanomaisesta poikkeaviin ehtoihin ja niiden kustannuksiin.

Lisätiedot

Mari Riikonen, laskentasuunnittelija, puhelin: 310 23028

mari.riikonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Lahjoittaja

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566