Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

 

30.04.2021

 

 

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 

 

 

 

38 §

Työ- ja elinkeinoministeriön erityisavustuksen  hakeminen maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan

HEL 2021-003670 T 02 05 01 01

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja päätti hakea työ- ja elinkeinoministeriöltä erityisavustusta maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan 368 900 euroa ajalle 1.9.2021 - 30.6.2022. Omarahoitusosuus on 30 % eli 158 000 euroa. Omarahoitusosuus katetaan Stadin osaamiskeskuksen perusrahoituksesta. Hakemus on liitteenä.  

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja päätti myös valtuuttaa projektipäällikkö Iiris Nyströmin Stadin osaamiskeskuksesta toimimaan työ- ja elinkeinoministeriön hakujärjestelmässä asiointiroolissa hankehakemuksen osalta.

Päätöksen perustelut

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti haettavaksi (VN 2789/2021) valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen sisältyvän työ- ja elinkeinoministeriön momentin 32.50.03 (Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen) 3 000 000 euroa maahanmuuttajien moniammatillisen osaamiskeskustoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen. Lisäksi on käytettävissä noin 1 066 000 euroa vuoden 2020 talousarvion määrärahaa. Avustuksen tavoitteena on maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspolkujen nopeuttaminen ja osaavan työvoiman saatavuusongelmien helpottaminen hallinnonalat ylittävällä yhteistyöllä ja tukitoimilla. Avustusta voivat saada kunnat, joissa on vähintään 8000 vieraskielistä asukasta. Avustus on haettavissa ajalle 1.7.2021 - 30.6.2022.

Helsingin kaupungilla on ollut Stadin osaamiskeskus vuodesta 2016 alkaen. Osaamiskeskus toimii hallinnonalat ylittävällä yhteistyöllä yhdistäen kotouttavan koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, sosiaalisen kuntoutuksen ja työllistymisen palvelut helsinkiläisille aikuisille maahanmuuttajille. Helsingin kaupunkistrategiassa 2017 - 2018 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) todetaan, että osaamiskeskuksen toimintamallia kehitetään. Myös Helsingin kotouttamisohjelmassa 2017 - 2021 ja sen osana olevassa maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmassa yhtenä toimenpidekokonaisuutena on osaamiskeskuksen toiminnan kehittäminen ja laajentaminen. Osaamiskeskuksen toiminta toteuttaa myös laajemmin Helsingin kaupunkistrategian ja kotouttamisohjelman tavoitteita.

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

Lisätiedot

Riikka Merimaa-Jovanovic, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 64636

riikka.merimaa-jovanovic(a)hel.fi

Liitteet

1

Työ- ja elinkeinoministeriön erityisavustuksen hakemus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566