Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

 

25.03.2021

 

 

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 

 

 

 

21 §

Oppimisympäristöjen kehittämisen jatkaminen  Helsingin kielilukiossa.

HEL 2020-005145 T 02 08 03 01

Päätös

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja päätti hyväksyä lukiotilojen kehittämishankkeen jatkamisen, jonka kohteena on Helsingin kielilukion uudistusrakennus. Hankkeen osapuolina toimivat Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus, Helsingin kielilukio ja Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta/Innokasverkosto ja Growing Mind-hanke. Liitteenä on hanketta koskeva sopimus ja tilatutkimussuunnitelma.

Hankkeen toteuttamisaika on 1.6.2021 - 30.6.2022. Hankkeen kustannukset ovat 59 800,00 euroa + alv 24 %. Kulut maksetaan lukiokoulutuksen keskitetyistä määrärahoista. Sisäinen tilausnumero 1441000037.

Hankinta tehdään suorahankintana, koska kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on tehnyt yhteistyötä jo aiemmin Growing Mind -hankkeen tiimoilta Helsingin yliopiston kanssa ja kehittämishanke liittyy tähän tutkimukseen.

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Kehittämis- ja tutkimushankkeessa yhteiskehitetään ja tutkitaan sekä uuden koulurakennuksen suunnittelua ja käyttöönottoa, uusissa tiloissa toimimista, uuden koulun toimintakulttuuria, pedagogisia käytänteitä ja uusia toimintatapoja.

Lisätiedot

Arja Kukkonen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja, puhelin: 310 86611

arja.kukkonen(a)hel.fi

, puhelin

Liitteet

1

Tilatutkimussuunnitelma, jatko

2

jatkosopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteen saajat

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Otteen saajat

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566