Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

 

17.03.2021

 

 

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 

 

 

 

19 §

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2021-002634

HEL 2021-002634 T 13 02 01

Päätös

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on voimassa 31.5.2021 saakka.

Päätöksen perustelut

********** ym. on hakenut tutkimuslupaa. Tutkimus on hyväksytty Suomen Akatemiassa 2020. Studies how youth in Kumpula view local green spaces and their management as a means to foster climate-friendly urban development, biodiversity and human well-being. The survey also assesses the possibilities of youth to take part and have a say in the decision making concerning green spaces in Kumpula.

Tutkimusaineisto kerätään ajalla 1.4.2021-31.5.2021. Tutkimusaineisto kerätään kyselyllä, joka kohdistuu 15-17 ja yli 18-vuotiaisiin opiskelijoihin. Tutkimuksen otoskoko on kahdessa lukiossa yhteensä n. 150. Kyseessä on laadullinen tutkimus.

Tutkimus toteutetaan etätyövälineiden avulla, ilman tutkijan läsnäoloa koulussa, noudattaen Helsingin kaupungin korona-ohjeistusta.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajia tiedotetaan ennalta tutkimuksesta. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua, viimeistään 15.5.2026.

Tunnistetietojen käsittely sekä tutkimusrekisteriin kerättävät tiedot on kuvattu tarkemmin tutkimuksen tietosuojailmoituksessa (liite 1). Helsingin yliopisto on arkiston ylläpitäjä ja tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 1.4.2021-31.5.2021 oppilaitosten työaikana.

Päätös ei anna oikeutta saada tietoja Helsingin kaupungin asiakirja- ja rekisteriaineistoista.

Tutkimukseen osallistuneiden yksittäisten henkilöiden tunnistetietoja ei saa ilmaista tutkimusraportissa tai muulla tavoin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei osallistu tutkimuksen toteuttamiseen.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Tutkimusraportin sähköinen osoite toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön sähköpostiosoitteeseen:
      kasko.tutkimusluvat@hel.fi

Lisätiedot

Jukka Orava, arviointiasiantuntija, puhelin: 310 78018

jukka.orava(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Hakijat

Rehtorit

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566