Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

 

04.02.2021

 

 

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 

 

 

 

9 §

Hankinta, ammattikosmeettiset vartalonhoitosarjat Stadin ammattiopistoon opetuskäyttöön

HEL 2020-013260 T 02 08 01 00

Päätös

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön päällikkö päätti, että ammattikosmeettiset vartalonhoitosarjat Stadin ammattiopistoon opetuskäyttöön ajalla 1.3.2021-1.3.2023 ostetaan tarjouskilpailun perusteella seuraavasti:

Kategoria A) Vartalohoitopalveluiden tuotteet: Naviter Oy ja Disar Oy
Kategoria B) Kylpylähoitopalveluiden tuotteet, Naviter Oy

Sopimukseen kuuluu kahden vuoden optio. Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 160 000 euroa (alv 0%).

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 18.12.2020 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2020-013260. Ammattikosmeettisten vartalotuotteiden hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 18.12.2020 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 18.1.2021 Määräaikaan mennessä saapui kolmelta (3) tarjoajalta kolme (3) tarjousta:

Disar Oy (0921058-1)
Naviter Oy (2397132-8)
Toporiina Oy (0942821-4)

Tarjoajan soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Tarjoajan soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu.

Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on asetettu hankittaville tuotteille laadullisia vaatimuksia, jotka tarjottavien tuotteiden on pitänyt täyttää.

Määräajassa saapuneet tarjoukset ja tarjotut tuotteet ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta. Tarjouspyynnön kohdan ”Hankinnan kohteen kriteerit” mukaan hinnan painoarvo on 60 % ja laadun 40 %.

Laadun osalta arvioitiin tarjoajien koulutussuunnitelmaa (10p.), laatu- ja ympäristökäytänteitä (5p.), työelämäyhteistyön kehittämistä Stadin ammattiopiston kanssa (15p.) ja kouluttajaa (10p).

Tarjoajilta pyydettiin selvitykset em. asioista ja tarjoukset pisteytettiin annettujen selvitysten perusteella.

Tarjousten vertailu hinta- ja laatupisteineen ja perusteluineen on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa.

Sopimuksen teko

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 160 000 euroa.

Lisätiedot

Marko Harapainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21580

marko.harapainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vartalotuotteet laatuvertailu

2

vertailutaulukko_324643

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Liite 1
Liite 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kasko

Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Tarjoajat

Kasko

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566