Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

 

04.02.2021

 

 

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 

 

 

 

7 §

Lahjoituksen vastaanotto

HEL 2021-000999 T 02 07 02

Päätös

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja päätti vastaanottaa Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry:n rahalahjoituksen 500 euroa. Lahjoituksen tarkoituksena on edistää alalle hakeutumista, pysymistä ja palkita jo alalla olevia opiskelijoita. Lahjoituksen antaja edellyttää, että lahjoituksella hankitaan rautakaupasta lahjakortteja, jotka jaetaan opiskelijoille stipendeinä. Lahjoittaja ei edellytä raportointia.

Lahjoituksen kirjaaminen kirjanpitoon:

Tili 220500, tulosyksikkö 1448200 Kampus 4 KP 2, toimintoalue 149028

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan 19.6.2019 § 47 tekemän päätöksen mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää irtaimen omaisuuden lahjoituksen tai testamentin vastaanottamisesta palvelukokonaisuuden osalta, mikäli lahjoitus tai testamentti on arvoltaan enintään 30 000 euroa.

Lisätiedot

Mari Riikonen, laskentasuunnittelija, puhelin: 310 23028

mari.riikonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Lahjoittaja

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566