Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

 

04.02.2021

 

 

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 

 

 

 

10 §

Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2021, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

HEL 2021-001505 T 02 02 00

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden johtaja päätti vahvistaa lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden käyttösuunnitelman määrärahat ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 15.12.2020 § 296 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2021 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 29.1.2021 § 10 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen ja investointien määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2021–31.12.2021. Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden määrärahojen vastuuhenkilö on lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden johtaja. Lukio - ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden toimintatulot ovat 6 135 000 € ja toimintamenot ovat 200 633 000 €.

Lisätiedot

Suvi Havula, controller, puhelin: 310 20425

suvi.havula(a)hel.fi

Liitteet

1

LAV palvelukokonaisuus, käyttösuunnitelma 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566