Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

 

29.01.2021

 

 

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 

 

 

 

4 §

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2020-014420

HEL 2020-014420 T 13 02 01

Päätös

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on voimassa 31.12.2024 saakka.

Päätöksen perustelut

**********

on hakenut tutkimuslupaa liittyen Helsingin yliopistolle tehtävään väitöstutkimukseen. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, miten viimeaikaiset lukiota koskevat isot muutokset, pääsykoeuudistus ja COVI D-1 9 pandemiasta seuranneet erityisjärjestelyt ovat vaikuttaneet lukiolaisten matematiikan opiskeluun liittyviin asenteisiin ja oppimistunteisiin.

Tutkimusaineisto kerätään kyselyllä, joka kohdistuu 15-17 -vuotiaisiin opiskelijoihin ja henkilökuntaan yhdessä lukiossa.

Tutkimus toteutetaan etätyövälineiden avulla, ilman tutkijan läsnäoloa lukiossa, noudattaen Helsingin kaupungin korona-ohjeistusta.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkittavilta pyydetään kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajia tiedotetaan ennalta tutkimuksesta. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Aineisto arkistoidaan anonymisoituna tutkimuksen valmistuttua yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.

Tutkimusaineisto ei sisällä henkilöiden tunnistetietoja. Tunnistetietojen käsittely sekä tutkimusrekisteriin kerättävät tiedot on kuvattu tarkemmin tutkimuksen tietosuojailmoituksessa (ja tietosuojavaikutusten arvioinnissa, liite 3).

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 01.01.2021.01.01.2022. oppilaitosten työaikana.

Päätös ei anna oikeutta saada tietoja Helsingin kaupungin asiakirja- ja rekisteriaineistoista.

Tutkimukseen osallistuneiden yksittäisten henkilöiden tunnistetietoja ei saa ilmaista tutkimusraportissa tai muulla tavoin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei osallistu tutkimuksen toteuttamiseen.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Tutkimusraportin sähköinen osoite toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön sähköpostiosoitteeseen:
kasko.tutkimusluvat@hel.fi

Lisätiedot

Jukka Orava, arviointiasiantuntija, puhelin: 310 78018

jukka.orava(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Hakija(t)

Lukiokoulutuksen päällikkö

Kaskon kohdeyksikkö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566