Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

 

18.01.2021

 

 

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 

 

 

 

2 §

Tilojen vuokraaminen Kaartin jääkärirykmentille kutsuntoja varten 2021

HEL 2020-014235 T 10 01 03

Päätös

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja päätti vuokrata Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston tilat Kaartin jääkärirykmentin Uudenmaan aluetoimistolle kutsuntojen järjestämistä varten ajalle 16.11.2021 - 8.12.2021. Tilat vuokrataan Kaartin jääkärirykmentin Uudenmaan aluetoimiston pyynnön mukaisesti ja tilavuokra on 13 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Kaartin jääkärirykmentin Uudenmaan aluetoimisto on anonut käyttöönsä vakiintuneen yhteistyömallin mukaisesti Helsingin työväenopiston Opistotalon luokka- ja muita tiloja kutsuntoja varten syksylle 2021. Kaartin jääkärirykmentti on lähettänyt pyynnön tilojen asettamisesta 18.12.2020. Kutsuntojen aika ja vaatimien tilojen laajuus vastaavat vuoden 2020 järjestelyjä.

Liitteenä Kaartin jääkärirykmentin Uudenmaan aluetoimiston pyyntö kutsuntatiloista.

Lisätiedot

Ville Ylikahri, vapaan sivistystyön päällikkö, puhelin: 310 88501

ville.ylikahri(a)hel.fi

Liitteet

1

Pyyntö 18.12.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaartin jääkärirykmentti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566