Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

 

19.12.2017

 

 

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 

 

 

 

9 §

Helsingin kielilukioon sijoitetun lukion rehtorin viran täyttäminen

HEL 2017-013576 T 01 01 01 01

Päätös

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja päätti ottaa Helsingin kielilukioon sijoitettuun lukion rehtorin virkaan (virka nro 3824) Sanna Mannerin. Päätös on tehty ehdolla, että virkaan valittu esittää hyväksyttävän työterveyshuollon arvion edellytyksistään hoitaa virkaa ja että virkaan valittu esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Työhöntulotarkastuslausunto on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virantoimitus alkaa 1.1.2018. Virkaan valitulle määrätään virantoimituksesta aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Helsingin kielilukioon sijoitettu rehtorin virka (nro 3824) on julistettu haettavaksi vakinaista täyttämistä varten Internet-sivuilla osoitteessa www.helsinkirekry.fi 3.11.2017. Virkaan jätti hakuajan kuluessa hakemuksensa yhdeksän hakijaa, joista haastateltiin hakemusasiakirjojen perusteella kolme ansioituneinta hakijaa. Haastatteluun osallistuivat lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja, lukiokoulutuksen päällikkö sekä osaan haastatteluista henkilöstösuunnittelupäällikkö. 

Haastattelun jälkeen suoritetussa hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnissa muiden hakijoiden edelle nousivat alla mainitut kaksi hakijaa, jotka kutsuttiin henkilöarviointiin. ********** Arvioinnin suoritti Psycon Oy.

********** on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon v. 1991, opetushallinnon tutkinnon v. 2001 sekä MBA-tutkinnon v. 2013. Hän on toiminut Vantaalla Koivukylän yläkoulun rehtorina vuodesta 2010 alkaen. Aikaisemmin hän on työskennellyt Otavalla kustannuspäällikkönä (2007-2009) sekä rehtorina Ressun peruskoulussa (syksy 2015), Helsingin luonnontiedelukiossa (2004-2007) ja Vesalan yläasteen koulussa (2000-2004). Hänellä on työkokemusta myös Opetushallituksen ylitarkastajana ja tutkijana (1995-2000), Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen projektikoordinaattorina ja kurssinjohtajana (1997-1998) sekä eri koulujen opettajana (1986-1994). Hakijalla on pitkäkestoista johtamiskoulutusta. Hakija on toiminut mm. Suomen rehtorien järjestämän koulutuksen kouluttajana, fysiikan sensorina ja pedagogisena neuvontajana.

********** on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogiset opinnot v. 1993, kotimaisen kirjallisuuden 60 op. opinnot v. 2007, opetushallinnon tutkinnon v. 2011 sekä opetustoimen hallinto ja johtaminen –opinnot v. 2015. Hän on toiminut Vantaan kansainvälisen koulun rehtorina vuodesta 2015 alusta alkaen, virka-apulaisrehtorina vuosina 2010-2014 sekä suomi toisena kielenä –lehtorina vuosina 2006-2010. Aikaisemmin hakija on toiminut mm. opettajana Töölön ala-asteen koulussa (1999-2001) sekä ulkomaanlehtorina Debrecenin yliopistossa Unkarissa (2001-2006) ja Clujin yliopistossa Romaniassa (1993-1998). Hakijalla on pitkäkestoista johtamiskoulutusta.

Henkilöarvioinnin jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella palvelukokonaisuuden johtaja katsoo, että ********** on parhaat edellytykset Helsingin kielilukioon sijoitetun lukion rehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen. Hänen valintaansa puoltaa pitkä johtamiskokemus kansainvälisestä koulusta. Hänellä on vankkaa osaamista koulujen kansainvälisestä toiminnasta ja kieltenopetuksesta, mikä voidaan katsoa eduksi kielilukion rehtorin tehtävässä. Hänet arvioitiin haastattelun perusteella johtamis- ja kehittämisnäkemyksiltään kielilukion rehtorin virkaan parhaiten soveltuvaksi. Myös henkilöarviointi tukee hänen valintaansa rehtoriksi.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Mervi Willman, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342

mervi.willman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaajat

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566