Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

05.03.2020

 

 

 

 

Apulaisrehtori 1

 

 

 

 

2 §

Hankinta, Futures Platform, toimintaympäristön havainnoinnin ja strategisen ennakoinnin alustan (tulevaisuustyökalu) minikilpailutus

HEL 2020-002384 T 02 08 01 00

Päätös

Stadin ammatti- ja aikuisopiston apulaisrehtori päätti hyväksyä Futures Platformin (Y-tunnus 2758733-1) tarjouksen koskien Futures Platform, toimintaympäristön havainnoinnin ja strategisen ennakoinnin alustaa. Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 17 050 euroa.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, Stadin ammatti-ja aikuisopiston 29.1.2020 päivättyyn, sähköpostitse lähetettyyn tarjouspyyntöön. Tarjous pyydettiin Futures Platformilta, koska vastaavaa tulevaisuustyökalua ei ole muilla tarjolla. Hankinnasta minikilpailutuksella on lähetetty tarjouspyyntö 29.1.2020 sähköpostitse.  Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 4.2.2020. Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous: Futures Platform (Y-tunnus 2758733-1, Kalevankatu 3 B, 00100 Helsinki)

Tarjous jakautui kohderyhmittäinen seuraavasti:
1. Vähimmäisvaatimukset: Tulevaisuustyökaluun liittyvien yksilöityjen tarpeiden toteutuminen ja hintaan sisältyvien palvelujen toteutuminen
2. Tarjousten vertailu, kokonaishinta (€ + alv eriteltynä) Tarjouspyynnön kohdassa Yksilöidyt tarpeet: tekninen tuki Stadin AO:lle liittyvät kohdat on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Optiona tarjottiin tarjouspyynnön mukaisesti ennakointityöpajoja.
Työpajojen arvonlisäveroton kustannus on yhteensä 3500 euroa / 0,5 päivän työpajakokonaisuus.

Määräajassa saapunut tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Hankittaville palveluille on asetettu vähimmäisvaatimuksina laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavien palveluiden on pitänyt täyttää. Futures Platformin tarjous on laatu- ja yksilöidyt kriteerit täyttävä tarjous.

Tilaus ei synny tämä päätöksen tiedoksi annolla vaan erikseen tehtävällä tilauksella.

Lisätiedot
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan
sivistystyön palvelukokonaisuus
Ammatillinen koulutus
Ammatillisen koulutuksen päällikkö
Postiosoite: PL 55308,  00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
Käyntiosoite: Hattulantie 2
Puhelin +358 9 310 8600 ´
Y-tunnus: 0201256-6
Tilinro: FI2922661800003009

Lisätiedot

Kirsi Vuojärvi, Koordinaattori, puhelin

kirsi.vuojarvi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus,kasvatus- ja koulutuslautakunta

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55308

Hattulantie 2

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 55

Faksi

 

Alv.nro

neuvonta.opetusvirasto@hel.fi

https://www.hel.fi/www/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

+358 9 86390

 

FI02012566