Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

25.08.2021

 

Kampus 5

 

 

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5

 

 

 

 

7 §

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tunti-opettaja (perusopetuksen lisäopetus), työavain KASKO-03-192-21

HEL 2021-009364 T 01 01 01 01

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita perusopetuksen lisäopetuksen tuntiopettajan määräaikaiseen virkaan **********

Virantoimitus alkaa 9.8.2021 ja päättyy 31.7.2022.

Virkaan valituille määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Rekrytointiprosessissa hyödynnettiin anonyymin rekrytoinnin menetelmää. Anonyymissa rekrytoinnissa työhakemuksista piilotetaan näkyvistä kaikki henkilöön viittaava tieto kuten hakijan nimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite ja äidinkieli. Valinnat työhaastatteluun kutsuttavista tehdään hakijan hakemuksessaan ilmoittaman osaamisen, koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Haastattelukutsujen lähettämisen jälkeen henkilöön viittaavat tiedot tulevat näkyviin rekrytoivalle esihenkilölle.

Päätöksen perustelut

Perusopetuksen lisäopetuksen tuntiopettajan määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 23.6.2021–23.7.2021 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävän ensimmäinen sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 2, 3, 4 tai 5.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaisesti voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä ovat perusopetuksen lisäopetuksen tuntiopettajan tehtävät.

Kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaan.

Tehtävään kuuluvat perusopetuksen lisäopetuksen opettajan opetus- ja ohjaustehtävät. Toteutustapa on oppijalähtöinen ja kokonaisvaltainen. Opettajan tehtäviin kuuluu yhteistyö keskeisten sidosryhmien kanssa sekä oppilaitoksen sisällä, että ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Tehtävään voidaan sisällyttää myös erityisvastuita koulutuksen kehittämiseen tai koulutusten toteutuksiin liittyen. Tehtävässä tehdään tiivistä yhteistyötä muiden tutkintoa edeltävien koulutusten ja palveluiden sekä ammatillisen tutkintokoulutuksen kanssa.

Lisäksi tehtävässä edellytetään vahvaa näyttöä monipuolisesta pedagogisesta osaamisesta vastaavissa tehtävissä ja kohderyhmässä sekä kokemusta peruskoulun useimpien aineiden opettamisesta. Tehtävässä kohdataan opiskelijat ja kollegat arvostavasti. Opettajalta odotetaan näyttöä tuloksellisesta opetuksen kehittämisestä, monipuolisista opetusmenetelmistä sekä digitaalisuuden hyödyntämisestä opetuksessa.

Hakuilmoituksessa eduksi luettiin Wilma-osaaminen.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti viisitoista (15) hakijaa, joista vaadittu kelpoisuus on 10 hakijalla. Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin 10 hakijaa. Videohaastattelujen jälkeen Teams-ryhmähaastatteluun kutsuttiin 7  hakijaa, joista 2 veti hakemuksensa pois. Ryhmähaastattelu toteutettiin 4.8.2021, haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt Elina Tirinen, Jukka Pitkänen, Jussi Virtanen ja Reetta Montonen.

**********

**********

**********

**********

**********

Kaikilla haastatelluilla on tehtävässä edellytettyä kokemusta yläkouluikäisten oppijoiden ohjaustehtävissä toimimisesta.

Perusopetuksen lisäopetuksen opettajan tehtävässä korostuu perusopetuksen ainesisällön opetus sekä opetuksen toteuttaminen toiminnallisesti ja opiskelijoita osallistavasti heidän erilaiset oppimisvalmiutensa huomioiden. Keskeistä on myös oppijoiden kohtaaminen arvostavasti. Stadin AO:n tiimiopettajuuden toimintamallissa korostuu myös tiimityötaidot ja yhteisopettajuuden toteuttaminen mm. erityisopettajan ja suomi toisena kielenä opettajan kanssa.

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset määräaikaisen viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Elina Tirinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 89266

elina.tirinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51308

Sturenkatu 18-22

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566