Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

23.09.2020

 

Kampus 5

 

 

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5

 

 

 

 

7 §

Hankinta, kolmisyöttöinen teollisuusompelukone, Stadin ammatti- ja aikuisopisto

HEL 2020-010610 T 02 08 01 00

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti, että Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, hankkii kuusi (6) kappaletta kolmisyöttöisiä teollisuusompelukoneita SM FIMAC OY LTD:ltä (Y-tunnus 0969623-5).

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 13 980 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintamenettelynä käytettiin kevennettyä menettelyä ja tarjous otettiin kolmelta toimittajalta: ACG NYSTRÖM OY:ltä, Huoltopalvelu, HH-Machine Oy:ltä ja SM FIMAC OY LTD:ltä.

Kevennetyssä menettelyssä on käytetty kestävän kehityksen mukaisia periaatteita.

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarkastettiin tarjoajien kelpoisuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Yksi tarjouspyyntö esitettiin puhelimitse ja kaksi sähköpostitse, kun puhelimitse ei tavoitettu. Puhelimitse esitetyn muoto kolmen terepaininjalan osalta oli ’kolme erikoispaininjalkaa, esimerkiksi tere- ja vetoketjujalkoja’ sähköpostitse muoto oli ’kolme terejalkaa’.

HH-Machine Oy:n ja SM FIMAC OY LTD:n tarjoukset vastaavat molempia vaatimuksia.

Päätöksenteon perusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, paras hinta-laatusuhde.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:

HH-Machine Oy ja SM FIMAC OY LTD.

Tarjousten ollessa hinnaltaan saman suuruisia, suoritettiin arvonta näiden kahden tarjoajan välillä. Arvonnan suoritti koulutuspäällikkö Maria Vänskä ja voittaja oli SM FIMAC OY LTD.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 13 980 euroa.

Lisätiedot

Elina Tirinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 310 89266

elina.tirinen(a)hel.fi

 

Elina Tirinen

 

koulutuspäällikkö

 

Liitteet

1

Tarjous SM FIMAC OY

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51308

Sturenkatu 18-22

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566