Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

15.06.2020

 

Kampus 5

 

 

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5

 

 

 

 

5 §

Hankinta, Studiovarustus, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5

HEL 2020-007846 T 02 08 01 00

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti, että Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5 hankkii studiovarustuksen Studiovarustamo Oy:ltä (Y-tunnus 2079066-0). Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo
on 11 050 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä ja tarjous otettiin kolmelta toimittajalta: Fimeko Oy:ltä, Studiovarustamo Oy:ltä ja Rajala Pro Shop:lta. 

Minikilpailutuksessa on käytetty kestävän kehityksen mukaisia periaatteita.

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarkastettiin tarjoajien kelpoisuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus.

Studiovarustamo Oy:n tarjous vastaa molempia vaatimuksia.

Hankittava kohde on studiovarustus, mikä koostuu useista tarjouspyynnön mukaisista elementeistä.

Päätöksenteon perusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, paras hinta-laatusuhde.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti seuraava tarjoaja:
Studiovarustamo Oy

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 11 050 euroa.

Lisätiedot

Elina Tirinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 89266

elina.tirinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3937

Sturenkatu 18-22

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

neuvonta.opetusvirasto@hel.fi

https://www.hel.fi/www/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

+358 9 86390

 

FI02012566