Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

08.10.2021

 

Kampus 5

 

 

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2

 

 

 

 

4 §

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettaja, VALMA, työavain KASKO-03-262-21

HEL 2021-011312 T 01 01 01 01

Päätös

 

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopiston ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutuksen tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään ********** 7.10.2021 – 30.6.2022 väliseksi ajaksi.

Koska määräaikaisuus on alle vuoden mittainen, tehtävään valitulle asetetaan kolmen (3) kuukauden koeaika.

Virkasuhteisen tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien selvityksen terveydentilastaan ja rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopiston ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa on ollut yksi määräaikaisen tuntiopettajan tehtävä julkisesti haettavana ajalla 20.9 - 4.10.2021 kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-262-21.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan delegointipäätöksen (4.5.2019, § 40) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää yksikön päällikkö eli Stadin ammatti- ja aikuisopistossa Kampuksen 5 rehtori ja määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään valinnasta päättää lähiesihenkilö eli Stadin ammatti- ja aikuisopistossa Kampuksella 5 lähiesihenkilönä toimiva koulutuspäällikkö.

Virkasuhteista tehtävää täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valitun tehtävänä ovat ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen kuuluvat opetustehtävät ja ensimmäisenä sijoituspaikkana Kampus 5 osoitteessa Nilsiänkatu 6.

Virkaa haki hakuajan kuluessa kolmetoista (13) henkilöä, joista yksi (1) perui hakemuksensa hakuajan päätyttyä. Hakijoista 10 täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) valmentavaa koulutusta antavaa opettajaa koskevien 13e §:n ja 17 §:n mukaisen kelpoisuusvaatimuksen.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin erinomaisia ryhmätyötaitoja, kokemusta maahanmuuttajien, nuorten ja erityisopiskelijoiden opetuksesta ja ohjauksesta ja ammatillisen koulutuksen tuntemusta. Lisäksi luettiin eduksi kokemuksen yhteisopettajuudesta, joustavuuden, muutoksensietokyvyn ja hyvät ongelmanratkaisutaidot.

Opetustehtävien lisäksi toimenkuvaan kuuluu yhteistyö oppilaitoksen keskeisten sidosryhmien ja ulkopuolisten kumppaneiden sekä muiden tutkintoa edeltävien koulutusten ja palveluiden sekä ammatillisen tutkintokoulutuksen kanssa.

Hakijoista kaksi hakijaa kutsuttiin haastatteluun, jossa haastattelijana toimivat Kampus 5 rehtori sekä koordinoiva tiimimestari.

**********

**********

Koulutuspäällikkö katsoo työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

Lisätiedot

Asko Haapamäki, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 336 2290

asko.haapamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijat KASKO-03-262-21

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51308

Sturenkatu 18-22

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566