Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

07.06.2021

 

Kampus 5

 

 

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2

 

 

 

 

2 §

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 5, tuntiopettajan määräaikainen virkasuhde, työavain KASKO-03-122-21

HEL 2021-006988 T 01 01 01 01

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita määräaikaisen tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään ajalle 1.8.2021–31.12.2021 **********

Päätöksen perustelut

Talotekniikan perustutkinnossa on ollut yksi määräaikaisen putkiasennuksen tuntiopettajan paikka julkisesti haettavana ajalla 10.5.2021– 8.5.2021 kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-122-21.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan delegointipäätöksen (4.5.2019, § 40) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään päättää lähiesimies eli Stadin ammatti- ja aikuisopistossa Kampuksella 5 lähiesimiehenä toimiva koulutuspäällikkö.

Virkasuhteista tehtävää täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valitun tehtävänä olisivat olleet Talotekniikan perustutkintoon kuuluvat opetustehtävät ja muut esimiehen määräämät talotekniikan opetustoimintaan liittyvät tehtävät ja sijoituspaikkana on Kampus 5 osoitteessa Sturenkatu 18.

Tehtävää haki hakuajan kuluessa 2 henkilöä, joista kumpikaan ei täyttänyt opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimusta.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin luettavan eduksi tietotekniset taidot ja aiemman kokemuksen opetusalasta sekä mahdollisuuden opettaa myös muita talotekniikan osaamisaloja.

********** Haastattelut pidettiin poikkeustilanteen vuoksi etänä 4.6.2021 ja haastattelijana toimivat vastaava koulutuspäällikkö sekä yksi tiimimestarina toimiva talotekniikan opettaja.

**********

**********

********** on haastattelussa ilmenneiden seikkojen, kuten työkokemuksen, koulutuksen sekä kokonaisarvioinnin perusteella hakijoista parhaimmat edellytykset määräaikaisen virkasuhteisen tehtävän menestykselliseen hoitamiseen.

Päätös annetaan tiedoksi tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Asko Haapamäki, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 84876

asko.haapamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

hakijalistaus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51308

Sturenkatu 18-22

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566