Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

04.12.2020

 

Kampus 5

 

 

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2

 

 

 

 

6 §

Tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään ottaminen, Stadin ammatti- ja aikuisopiston Talotekniikan perustutkinto

HEL 2020-013182 T 01 01 01 01

Työavain KASKO-03-186-20

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopiston Talotekniikan perustutkinnon tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään ********** 1.1.2021 - 31.12.2021 väliseksi ajaksi.

Tehtävään valitulle asetetaan kuuden (6) kuukauden koeaika.

Virkasuhteisen tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien selvityksen terveydentilastaan ja rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Talotekniikan perustutkinnossa on ollut yksi lehtorin virka julkisesti haettavana ajalla 4.11. - 18.11.2020 kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-186-20.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan delegointipäätöksen (4.5.2019, § 40) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää yksikön päällikkö eli Stadin ammatti- ja aikuisopistossa Kampuksen 5 rehtori, ja määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään valinnasta päättää lähiesihenkilö eli Stadin ammatti- ja aikuisopistossa Kampuksella 5 lähiesihenkilönä toimiva koulutuspäällikkö.

Virkasuhteista tehtävää täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valitun tehtävänä ovat Talotekniikan perustutkintoon kuuluvat opetustehtävät, tarkemmin kylmälaiteasennukset, ja ensimmäisenä sijoituspaikkana Kampus 5 osoitteessa Sturenkatu 18.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 1 henkilö. Hakijoista kukaan ei täyttänyt opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimusta. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin luettavan eduksi tulityö- ja/tai työturvakorttikouluttajan pätevyyden, aiemman opettajakokemuksen ja toiminnan nuorten parissa, hyvät työelämäsuhteet sekä valmiudet opettaa muita talotekniikan osaamisalueita.

Hakijoista ainoa hakija, ********** kutsuttiin yksilöhaastatteluun. Haastattelu pidettiin poikkeustilanteen vuoksi etänä 30.11.2020 ja haastattelijana toimivat vastaava koulutuspäällikkö sekä yksi tiimimestarina toimiva talotekniikan opettaja.

********** ei ole suorittanut pedagogisia opintoja ja hänen korkein alalle soveltuva tutkintonsa on kylmälaiteasentajan ammattitutkinto. Hän on aloittanut pedagogiset opinnot Haaga-Heliassa 27.5.2020 ja arvioitu valmistumisaika on 4.5.2021. Hän on lisäksi suorittanut hienomekaanikon ja instrumenttiasentajan ammattitutkinnot. Hän on toiminut ammatillisena opettajana yli 5 vuotta ja hänellä on vahvoja näyttöjä laadukkaasta opetustyöstä, mm. oppisopimustoiminnan organisoimisesta kylmälaiteasentajille. Alan ammatillista työkokemusta hänellä on yli 17 vuoden ajalta, josta kertynyt laaja vahva käytännön osaaminen alalle. Haastattelun perusteella korostui kehittämisorientoitunut työote, erinomaiset vuorovaikutustaidot, vastuunottokyky ja tulevaisuudessa saavutettava muodollinen pedagoginen pätevyys.

Koska tehtävään ei ollut kelpoisia hakijoita, täytetään se määräaikaisena yhden vuoden ajaksi ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021.

Koulutuspäällikkö katsoo työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen on ********** Koska hän ainoana hakijana ei täyttänyt virkasuhteiselle tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 aineen opetusta antavaa opettajaa koskevien 5 §:n ja 9 §:n säännöksiä, hänet valitaan tehtävään määräaikaisena.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

Lisätiedot

Asko Haapamäki, koulutuspäällikkö, puhelin: 310 84876

asko.haapamaki(a)hel.fi

Osaro Eguavoen, hallintoassistentti, puhelin: 310 81925

osaro.eguavoen(a)hel.fi

 

Asko Haapamäki

 

koulutuspäällikkö

 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51308

Sturenkatu 18-22

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566