Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

18.02.2020

 

Kampus 5

 

 

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2

 

 

 

 

1 §

Hankinta, työturvallinen siirtovälineistökokonaisuus, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5

HEL 2020-002021 T 02 08 01 01

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti, että Stadin ammatti- ja aikuisopisto hankkii Kampus 5:ssä sijaitsevalle Talotekniikan osastolle työturvallisuus-vaatimukset täyttävän siirtovälineistökokonaisuuden AJ-Tuotteet Oy:ltä.  Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 10 340,63 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankittava kohde on talotekniikassa käytettävät painavien esineiden työturvallisuusmääräykset täyttävät siirtovälineet. Vääränlaista siirtovälinettä käytettäessä tapahtuneen työtapaturman ja sitä seuranneen vastaavien laitteistojen käyttökiellon vuoksi hankinta toteutettiin kiireellisenä.

Hinta-arvio pyydettiin yhdeltä toimittajalta AJ-Tuotteet Oy:ltä, joka on Helsingin kaupungin sopimustoimittaja ja jonka tarjous vastasi esitettyjä vaatimuksia. Arvioitu hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 10 340,63 euroa ALV 0 %.

Lisätiedot

Asko Haapamäki, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 848 76

asko.haapamäki(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjous 28802-2 6.2.2020  AJ Tuotteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Tarjoaja

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3937

Sturenkatu 18-22

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

neuvonta.opetusvirasto@hel.fi

https://www.hel.fi/www/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

+358 9 86390

 

FI02012566