Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

11.10.2018

 

Kampus 5

 

 

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2

 

 

 

 

3 §

Kasko, Stadin ammattiopisto, määräaikainen tuntiopettaja, pedagoginen järjestelmätuki, työavain 5-2639-18

HEL 2018-010582 T 01 01 01 01

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston pedagogisen järjestelmätuen tuntiopettajan määräaikaiseen tehtävään ajalle: 22.10.2018 - 31.7.2019 tradenomi **********

********** täyttää virkasuhteiselle tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 28.12.2017) 13 §:n ja 14 §:n sekä 17 §:n säännösten mukaan. Virkasuhteisen tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätöksen perustelut

Stadin ammattiopistossa oli haettavana 10.8.- 7.9.2018 pedagogisen järjestelmätuen tuntiopettajan virkasuhteinen määräaikainen tehtävä ajalle 3.9.2018- 31.7.2019. Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-2639-18. Määräaikaan 7.9.2018 klo 16 mennessä tehtävään haki kuusi (6) henkilöä. Hakijoista 2 kelpoisuusehdot täyttänyttä hakijaa kutsuttiin haastatteluun.

********** täyttää virkasuhteisen tehtävän kelpoisuusehdot. Hänellä on kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen alempi korkeakoulututkinto sekä tehtävän edellyttämä pedagoginen kelpoisuus.

Hänellä on aiempaa työkokemusta tehtävää vastaavissa tehtävissä, mm. tiimin Kurre-vastaavana. Hänellä on kokemusta MultiPrimus -opiskelijahallintojärjestelmästä, johon Kurre lukeutuu sekä Moodlen ylläpidosta. Hänellä on myös työkokemusta opetustehtävistä ammatillisessa koulutuksessa sekä hyvät vuorovaikutustaidot ja kehittävä työote. Kokonaisarvion perusteella hän on tehtävään soveltuvin.

Pöytäkirjanote lähetetään tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

Lisätiedot

Asko Haapamäki, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 84876

asko.haapamaki(a)edu.hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaa hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3937

Sturenkatu 18-22

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

neuvonta.opetusvirasto@hel.fi

https://www.hel.fi/www/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

+358 9 86390

 

FI02012566