Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

17.09.2018

 

Kampus 5

 

 

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2

 

 

 

 

2 §

Kasko, Stadin ammattiopisto, perusopetuksen lisäopetuksen tuntiopettaja, työavain 5-2746-18

HEL 2018-009682 T 01 01 01 01

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston perusopetuksen lisäopetuksen tuntiopettajan määräaikaiseen tehtävään ajalle: 17.9.2018 - 31.7.2019 humanistisen ja taidealan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen **********

********** täyttää perusopetuksen aineenopettajan virkasuhteiselle tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 5 §:n ja 9 §:n mukaiset ehdot ja kielitaitovaatimuksen. Virkasuhteisen tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätöksen perustelut

Stadin ammattiopistossa oli haettavana 20.8.- 3.9.2018 perusopetuksen lisäopetuksen tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä 10.9.2018- 31.7.2019. Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-2746-18. Määräaikaan 3.9.2018 klo 16 mennessä tehtävään haki yhdeksän (9) henkilöä. Hakijoista 6 kelpoisuusehdot täyttänyttä hakijaa kutsuttiin haastatteluun.

********** täyttää virkasuhteisen tehtävän kelpoisuusehdot. Hänellä on humanistisen ja taidealan kanditaatin (BA) ja ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä pedagoginen kelpoisuus.  Lisäksi hän on suorittanut täydentävän lisäkoulutuksen tiimioppimisen perusteista ja muuta tehtävän kannalta olennaista täydennyskoulutusta.

********** on aiempaa työkokemusta tehtävää lähinnä vastaavissa tehtävissä. Hänellä on myös työkokemusta monipuolista opetustehtävistä perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Hänellä on näyttöä monipuolisten opetusmenetelmien käytöstä sekä tuoretta kokemusta laaja-alaisesta aineiden opettamisesta, erityisopetuksesta sekä suomi toisena kielenä opetuksesta.

********** on tuoretta pedagogista näkemystä ja hyvät digitalisaation käyttöönottoa edistävät taidot. Hän on kokonaisarvion perusteella tehtävään soveltuvin.

Pöytäkirjanote lähetetään tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

Lisätiedot

Asko Haapamäki, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 84876

asko.haapamaki(a)edu.hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaa hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3937

Sturenkatu 18-22

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

neuvonta.opetusvirasto@hel.fi

https://www.hel.fi/www/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

+358 9 86390

 

FI02012566