Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

06.10.2021

 

Kampus 5

 

 

Rehtori, Kampus 5

 

 

 

 

19 §

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettaja, työavain KASKO-03-240-21

HEL 2021-011161 T 01 01 01 01

Päätös

 

Rehtori päätti jättää täyttämättä viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, äidinkieli, suomi toisena kielenä sekä toiminta digitaalisissa ympäristöissä päätoimisen tuntiopettajan toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteisen tehtävän vähäisen muodollisen kelpoisuusehdot täyttävän hakijamäärän vuoksi.

Päätöksen perustelut

 

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 18.8.–2.9.2021 viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, äidinkieli ja suomi toisena kielenä sekä toiminta digitaalisissa ympäristöissä päätoimisen tuntiopettajan toistaiseksi voimassa oleva virkasuhteinen tehtävä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää rehtori.

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 03-241-21. Määräaikaan 2.9.2021 klo 16 mennessä tehtävään haki kaksi (2) henkilöä.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, äidinkieli ja suomi toisena kielenä sekä toiminta digitaalisissa ympäristöissä päätoimisen tuntiopettajan toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteinen tehtävä jätettiin täyttämättä vähäisen muodollisen kelpoisuusehdot täyttävän hakijamäärän vuoksi.

Lisätiedot

Marianne Hellsten, koulutuspäällikkö, puhelin: 310 86729

marianne.hellsten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51308

Sturenkatu 18-22

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566