Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

15.07.2021

 

Kampus 5

 

 

Rehtori, Kampus 5

 

 

 

 

15 §

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 4, opinto-ohjaaja, työavain KASKO-03-197-21

HEL 2021-008343 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopistoon kampus 4 opinto-ohjaajan toistaiseksi avoinna olevaan virkasuhteeseen 1.8.2021 alkaen **********

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli 21.6.- 5.7.2021 avoinna haku opinto-ohjaajan toistaiseksi avoinna olevaan virkaan. Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-197-21. Määräaikaan 5.7.2021 mennessä tehtävään haki kahdeksantoista (18) henkilöä. Ei-kelpoisia hakijoita oli viisi (5). Yksi hakijoista perui hakemuksensa.

Virkaan valitulla on 6 kk koeaika.

Virkasuhteen palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Viran kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaan.

Opinto-ohjaajan työnkuvaan kuuluu ohjaus opiskelupolun eri vaiheissa hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisesta ura- ja elämänsuunnitteluun ja työllistymisen tukemiseen. Opinto-ohjaaja toimii osana oppimis-yhteisöjä ja tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Virkasuhteen alkaessa tehtävä sijoittuu kampukselle 4.

Lisäksi edellytettiin osaamista monipuolisista ohjausmenetelmistä, hyviä yhteistyötaitoja, hyviä ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja sekä näyttöä tuloksellisesta ohjauksen kehittämistyöstä. Tehtävä edellyttää myös joustavuutta muuttuvassa toimintaympäristössä.

Virkaan täyttäessä luettiin eduksi kokemus ammatillisesta koulutuksesta eri ikäisten monikulttuuristen opiskelijoiden ohjauksesta sekä pääkaupunkiseudun palveluverkostojen ja koulutusmahdollisuuksien tuntemus.

Ryhmähaastatteluun Teamsiin kutsuttiin 10 hakijaa. Hakijoista henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin kaksi (2) hakijaa.

Teams-ryhmähaastattelu pidettiin 8.7.2021, jonka suorittivat koulutuspäällikkö Sirpa Lindroos ja koordinoiva tiimimestari Henna Mielonen sekä kaksi opinto-ohjaajaa. Henkilökohtaiset haastattelut 12.7. ja 14.7.2021 suoritti rehtori Markku Tyni.

**********

**********

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

********** Hänen valintaansa puoltaa erityisesti monipuoliset ohjausvalmiudet ja näyttö tuloksellisesta ohjauksen kehittämistyöstä. Hänellä on hyvät yhteistyö ja vuorovaikutustaidot ja pääkaupunkiseudun palveluverkostojen ja koulutusmahdollisuuksien tuntemus. Hän täyttää kyseiselle opinto-ohjaajan tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) opinto-ohjaajaa koskevien 15 §:n ja 17 §:n kielitaitovaatimusta koskevien säännösten mukaiset ehdot.

Päätös annetaan tiedoksi tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Markku Tyni, rehtori, puhelin: 09 310 24698

markku.tyni(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51308

Sturenkatu 18-22

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566