Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

09.06.2021

 

Kampus 5

 

 

Rehtori, Kampus 5

 

 

 

 

9 §

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, talotekniikan lehtori, työavain KASKO-03-121-21

HEL 2021-007032 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopiston Talotekniikan perustutkinnon lehtorin virkasuhteeseen **********

Virantoimitus alkaa 2.8.2021 lukien.

Virkaan valitulle asetetaan kuuden (6) kuukauden koeaika.

Virkasuhteisen tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien selvityksen terveydentilastaan ja rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Talotekniikan perustutkinnossa on ollut lehtorin virka julkisesti haettavana ajalla 10.5.2021- 28.5.2021 kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-121-21.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan delegointipäätöksen (4.5.2019, § 40) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää yksikön päällikkö eli Stadin ammatti- ja aikuisopistossa Kampuksen 5 rehtori.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Viranhaltijan tehtävänä ovat Talotekniikan perustutkintoon kuuluvat opetustehtävät ja ensimmäisenä sijoituspaikkana Kampus 5 osoitteessa Sturenkatu 18.

Virkaa haki hakuajan kuluessa kaksi (2) henkilöä, joista yksi (1) täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimuksen. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin luettavan eduksi näytöt onnistuneesta opetustyöstä ja toiminnasta nuorten parissa sekä mahdollisuuden opettaa myös muita talotekniikan osaamisaloja.

********** ja haastattelijana toimivat vastaava koulutuspäällikkö sekä yksi tiimimestarina toimiva talotekniikan opettaja.

**********

**********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Markku Tyni, rehtori, puhelin: 09 310 24698

markku.tyni(a)hel.fi

Liitteet

1

hakijat_KASKO-03-121-21

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51308

Sturenkatu 18-22

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566