Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

21.12.2020

 

Kampus 5

 

 

Rehtori, Kampus 5

 

 

 

 

27 §

Tuntiopettaja Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen ja toiminta digitaalisessa ympäristössä, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 5

HEL 2020-013841 T 01 01 01 01

Työavain KASKO-03-200-20

Päätös

Rehtori Markku Tyni päätti valita Yhteiskunnassa ja työelämässä toimimisen ja toiminta digitaalisessa ympäristössä tuntiopettajan tehtävään yhteisöpedagogi (ylempi AMK) **********

Virantoimitus alkaa 1.1.2021 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Tuntiopettaja Yhteiskunnassa ja kansalaisena toiminen ja toiminta digitaalisessa ympäristössä on ollut julkisesti haettavana ajalla 9.11.2020 - 23.11.2020 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 5.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää rehtori.

Tuntiopettajan tehtävään kuuluu yhteiskunnassa- ja kansalaisena toimimisen, työelämässätoimisen, yrittäjämäisen toiminnan ja kestävän kehityksen sisältöjen opetus sekä toiminta digitaalisissa ympäristöissä toimimisen yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden opetus-, ohjaus- ja arviointitehtävät ammatillisessa koulutuksessa. Työtä tehdään yhteistyössä moniammatillisten opettajatiimien ja työelämän edustajien kanssa. Tehtävään kuuluu opiskelijoiden monipuolinen tukeminen erilaisissa oppimisympäristöissä opintojen eri vaiheissa opiskelijakohtaisten suunnitelmien mukaisesti. Virkasuhteen alussa tehtävät sijoittuvat Kampus 5:n Sturenkadun ja Hattulantien toimipaikkoihin.

Ammatillisen opettajan viran kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annettu asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaiset.

Hakuilmoituksessa on lisäksi edellytetty näyttöä yksilöllisestä, kielitietoisesta ja opiskelijalähtöisestä suunnitelmallisesta ohjauksesta ja opetuksesta sekä erinomaisia vuorovaikutus-, yhteistyö- ja tiimityötaitoja.

Lisäksi on edellytetty näyttöä opintokokonaisuuksien toteuttamisesta työpaikalla ja digitaalisissa oppimisympäristöissä yhdessä ammatillisten tutkinnon osien kanssa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti kahdeksantoista (18) tehtävän kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa.

Teams ryhmähaastatteluun kutsuttiin kaikki kelpoiset hakijat. Haastattelut toteutettiin 30.11. ja 2.12.2020. Haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt Helena Lehtinen ja Maria Vänskä tai Satu Suihkonen. Ryhmähaastattelun perusteella rehtorin haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella tehtävään valittiin **********

Valittu täyttää tehtävälle asetetut opetustoimen kelpoisuusvaatimukset annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaisesti.

Virkaan valitulla on tehtävän edellyttämä soveltuva korkeakoulututkinto sekä opettajan pedagoginen kelpoisuus. Hänellä on näyttöä yksilöllisen kielitietoisen opetuksen toteuttamisesta.

Virkaan valittu omaa erinomaiset vuorovaikutus- ja tiimityötaidot. Hänellä on näyttöä ohjaavasta ja valmentavasta toiminnasta sekä monipuolista näyttöä erilaisten digitaalisten oppimisen ratkaisujen toteuttamisessa. 

Rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Helena Lehtinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 310 72382

helena.lehtinen(a)hel.fi

Markku Tyni, rehtori, puhelin: 310 24698

markku.tyni(a)hel.fi

Osaro Eguavoen, hallintoassistentti, puhelin: 310 21850

osaro.eguavoen(a)hel.fi

 

Markku Tyni

 

rehtori

 

Liitteet

1

KASKO-03-200-20  hakijalista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51308

Sturenkatu 18-22

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566