Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

15.12.2020

 

Kampus 5

 

 

Rehtori, Kampus 5

 

 

 

 

24 §

Tuntiopettaja, äidinkieli ja suomi toisena kielenä sekä toiminta digitaalisessa ympäristössä, toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteiseen tehtävään ottaminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto

HEL 2020-013830 T 01 01 01 01

Työavain KASKO-03-199-20

Päätös

Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita äidinkieli ja suomi toisena kielenä ja toiminta digitaalisessa ympäristössä toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteiseen tuntiopettajan tehtävään 1.1.2021 alkaen filosofian maisteri **********

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta vakinaiseen virkasuhteeseen päättää rehtori. Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 9.11. - 23.11.2020 äidinkieli ja suomi toisena kielenä ja toiminta digitaalisessa ympäristössä toistaiseksi voimassa oleva virkasuhteinen tuntiopettajan tehtävä 1.1.2021 alkaen. Virkasuhteisen tehtävän alkaessa sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 5.

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 03-199-20. Määräaikaan 23.11.2020 klo 16 mennessä tehtävään haki kaksikymmentäyksi (21) henkilöä. Yksi hakija perui hakemuksensa.

Ryhmähaastatteluun kutsuttiin kelpoiset hakijat (16). Tuntiopettajan tehtävään kuuluu äidinkielen ja suomi toisena kielenä -opetus ja -ohjaus sekä toiminta digitaalisissa ympäristöissä, yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden opetus- ja ohjaus sekä arviointitehtävät ammatillisessa koulutuksessa. Työtä tehdään yhteistyössä moniammatillisten opettajatiimien ja työelämän edustajien kanssa. Tehtävään kuuluu opiskelijoiden monipuolinen tukeminen erilaisissa oppimisympäristöissä opintojen eri vaiheissa opiskelijakohtaisten suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi hakuilmoituksessa on edellytetty näyttöä yksilöllisestä, kielitietoisesta ja opiskelijalähtöisestä suunnitelmallisesta ohjauksesta ja opetuksesta sekä erinomaisia vuorovaikutus-, yhteistyö- ja tiimityötaitoja. Samoin edellytämme näyttöä viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen osa-alueiden toteuttamista erilaisissa, myös digitaalisissa oppimisympäristöissä.

Ryhmähaastattelut pidettiin etäyhteydellä Teamsissa 30.11.2020. Haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt ja koordinoiva tiimimestari. Lisäksi osa hakijoista ohjattiin rehtorihaastatteluun.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella tehtävään valittiin filosofian maisteri **********

Valittu täyttää tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) yhteisten tutkinnon osien opettajaa koskevan 14 §:n kelpoisuutta ja 17 §:n kielitaitovaatimusta koskevien säännösten mukaiset ehdot sekä tehtävälle asetetut lisäedellytykset.

Valitulla on tehtävän edellyttämä soveltuva korkeakoulututkinto sekä opettajan pedagoginen pätevyys.

Valitulla on näyttöä kielitietoisesta ja opiskelijalähtöisestä opetuksesta ja ohjauksesta. Hän omaa erinomaiset vuorovaikutus- ja tiimityötaidot. Valitulla on osaamista yhteisopettajuudesta, jalkautuvasta työotteesta sekä joustavien opintopolkujen suunnittelusta. Hänellä on näyttöä opetuksen integroinnista ammatillisiin tutkinnon osiin sekä kokemusta verkko-opetuksesta ja ohjauksesta.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 5 rehtori Markku Tyni katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonaisarvion perusteella, että valitulla on parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen.

Päätös annetaan tiedoksi valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Sirpa Lindroos, koulutuspäällikkö, puhelin: 310 80297

sirpa.lindroos(a)hel.fi

Osaro Eguavoen, hallintoassistentti, puhelin: 310 81925

osaro.eguavoen(a)hel.fi

 

Markku Tyni

 

rehtori

 

Liitteet

1

KASKO-03-199-20 hakijalista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51308

Sturenkatu 18-22

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566