Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

22.10.2020

 

Kampus 5

 

 

Rehtori, Kampus 5

 

 

 

 

21 §

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, opinto-ohjaajan määräaikainen viransijaisuus

HEL 2020-011625 T 01 01 01 01

Työavain KASKO-03-159-20

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopistoon Kampus 5:en opinto-ohjaajan määräaikaiseen viransijaisuuteen ajalle 26.10.2020 - 8.9.2021, opinto-ohjaaja **********

Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli 11.9. - 27.9.2020 avoinna haku opinto-ohjaajan määräaikaiseen viransijaisuuteen ajalle 26.10.2020 - 8.9.2021. Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-159-20. Määräaikaan 27.9.2020 mennessä tehtävään haki 23 henkilöä.

Viran kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Virkaa täyttäessä lisäksi edellytettiin tuoretta kokemusta opinto-ohjaajan työstä ja osaamista monipuolisista ohjausmenetelmistä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyötaitoja, hyviä ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja sekä näyttöä tuloksellisesta ohjauksen kehittämistyöstä. Tehtävä edellyttää myös joustavuutta muuttuvassa toimintaympäristössä.

Virkaan täyttäessä luettiin eduksi kokemus eri ikäisten monikulttuuristen opiskelijoiden ohjauksesta, pääkaupunkiseudun palveluverkostojen ja koulutusmahdollisuuksien tuntemus.

Hakijoista kuusi kutsuttiin haastatteluun, joista yksi (1) peruutti hakemuksensa. Haastattelut suorittivat rehtori Markku Tyni, koulutuspäällikkö Jaana Kivipelto-Karjalainen, apulaisrehtori Annukka Sorjonen ja opinto-ohjaaja Juho Pakarinen keskiviikkona 7.10. ja perjantaina 9.10.2020.

********** on koulutukseltaan sosionomi (amk). Lisäksi hän on suorittanut pedagogiset opinnot ja opinto-ohjaajan tutkinnon. Hän on toiminut suunnittelijana nuorten urapalveluissa 2012 - 2020 ja kouluttajana 2001 - 2012.

********** on koulutukseltaan filosofian maisteri. Lisäksi hän on suorittanut ammatillisen opettajan ja opinto-ohjaajan tutkinnot. Hän on toiminut oppilaanohjauksen lehtorina 2019 - 2020, suunnittelijana nuorisopalveluissa 2018, tuntiopettajana 2015 - 2016, ohjaavana opettajana 2002 - 2016 ja suunnittelijana nuorisopalveluissa 2001.

********** on koulutukseltaan restonomi. Lisäksi hän on suorittanut ammatillisen opettajan ja opinto-ohjaajan tutkinnot. Hän on toiminut oppilaanohjaajana 2019 - 2020 ja ravintolapalveluiden ammatin opettajana 1988 - 2016.

********** on filosofian kandidaatti. Lisäksi hän on suorittanut pedagogiset opinnot ja opinto-ohjaajan tutkinnon. Hän on toiminut opinto-ohjaajana 2019-2020, opinto-ohjauksen lehtorina 2011 - 2020, ammattistartti-opettajana 2010 - 2011, vs. oppilaanohjauksen lehtorina 2009 - 2010, opintokoordinaattorina 2008 - 2009 ja pedagogisena yhteyshenkilönä 1997 - 1999.

********** on filosofian maisteri. Hän on toiminut opinto-ohjaajana 2018, 2013 - 2014, 2012. Hän on toiminut opettajana, kouluttajana, lehtorina tai erityisopettajana 1997 - 2020 aikana.

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen ja haastatteluiden perusteella tehdyn kokonaisarvion perusteella, että parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen on **********

********** täyttää kyseiselle opinto-ohjaajan tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) opinto-ohjausta koskevien 15§:n ja 17§:n säännösten mukaiset ehdot.

Päätös annetaan tiedoksi tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Taavi Forssell, koulutuspäällikö, puhelin: 040 828 9269

taavi.forsell(a)hel.fi

Osaro Eguavoen, hallintoassistentti, puhelin: 310 81925

osaro.eguavoen(a)hel.fi

 

Markku Tyni

 

Rehtori

 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51308

Sturenkatu 18-22

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566