Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

22.06.2020

 

Kampus 5

 

 

Rehtori, Kampus 5

 

 

 

 

15 §

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettaja, tieto- ja viestintätekniikka, työavain KASKO-03-115-20

HEL 2020-008113 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla uudesta hakumenettelystä tieto- ja viestintätekniikan tuntiopettajan tehtävän täyttämiseksi. Tehtävää hakeneet huomioidaan automaattisesti uuden hakumenettelyn aikana.

Päätöksen perustelut

Tieto- ja viestintätekniikan tuntiopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 01.06 - 15.06.2020 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (10.9.2019, § 70) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on tieto- ja viestintätekniikan opettajan tehtävät Stadin ammatti- ja aikuisopistossa, Kampuksella 5.

Tehtävää haki hakuajan kuluessa 4 henkilöä. Kaikki hakijat täyttivät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) 14§ ja 17§:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset. Lisäksi haussa edellytettiin käytännön kokemusta tieto- ja viestintätekniikan tehtävistä

Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsottavan eduksi kokemus ohjelmistokehityksen tehtävistä sekä kokemus ja osaaminen asiakasrajapinnassa työskentelystä ja kehittämismyönteisen ja -hakuisen toimintaotteen.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan tieto- ja viestintätekniikan tuntiopettajan tehtävään oli vähäinen määrä hakijoita, tehtävä päätettiin laittaa uudelleen hakuun. Tehtävää hakeneet huomioidaan automaattisesti uuden hakumenettelyn aikana.

Päätös annetaan tiedoksi tehtävää hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Markku Tyni, rehtori, puhelin: 09 310 24698

markku.tyni(a)hel.fi

Taavi Forssell, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 21759

taavi.forssell(a)hel.fi

 

Markku Tyni

 

rehtori

 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaa hakeneet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3937

Sturenkatu 18-22

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

neuvonta.opetusvirasto@hel.fi

https://www.hel.fi/www/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

+358 9 86390

 

FI02012566