Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

08.06.2020

 

Kampus 5

 

 

Rehtori, Kampus 5

 

 

 

 

13 §

Kasko, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, lehtori, talotekniikka, 2 virkaa, työavain Kasko-03-94-20

HEL 2020-007549 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopiston talotekniikan perustutkinnon lehtorin virkasuhteeseen **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2020 lukien.

Virkaan valitulle asetetaan kuuden (6) kuukauden koeaika.

Virkasuhteisen tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien selvityksen terveydentilastaan ja rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Talotekniikan perustutkinnossa on ollut kaksi lehtorin virkaa julkisesti haettavana ajalla 6.5.2020 - 22.5.2020 kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-94-20.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää yksikön päällikkö eli Stadin ammatti- ja aikuisopistossa Kampuksen 5 rehtori.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Viranhaltijan tehtävänä ovat talotekniikan perustutkintoon kuuluvat opetustehtävät ja ensimmäisenä sijoituspaikkana Kampus 5 osoitteessa Sturenkatu 22.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 7 henkilöä. Hakijoista yksi henkilöä täytti
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimuksen. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin luettavan eduksi tulityö- ja/tai työturvakorttikouluttajan pätevyyden, aiemman opettajakokemuksen ja toiminnan nuorten parissa, hyvät työelämäsuhteet sekä valmiudet opettaa muita talotekniikan osaamisalueita.

Hakijoista 6 hakijaa kutsuttiin yksilöhaastatteluun. Haastateltavat olivat ********** Haastattelut pidettiin poikkeustilanteen vuoksi etänä 2.6.2020 ja haastattelijana toimivat vastaava koulutuspäällikkö sekä yksi tiimimestarina toimiva talotekniikan opettaja.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Lisätiedot

Markku Tyni, rehtori, puhelin: 09 310 24698

markku.tyni(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaa hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3937

Sturenkatu 18-22

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

neuvonta.opetusvirasto@hel.fi

https://www.hel.fi/www/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

+358 9 86390

 

FI02012566