Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

25.05.2020

 

Kampus 5

 

 

Rehtori, Kampus 5

 

 

 

 

10 §

Kasko, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettaja, hierojan ammatti- ja erikoisammattitutkinto, Kasko-03-38-20

HEL 2020-006935 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori päätti ottaa Stadin ammatti- ja aikuisopiston tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään 1.8.2020 alkaen ********** Tehtävän aloitushetkellä sijoituspaikkana on Kampus 5.

Virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Valinta on ehdollinen, kunnes hakija esittää rikosrekisteriotteen ja terveydentilaa koskevan selvityksen. Virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli avoinna tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä, opetettavina aineina hierojan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammattiaineet. Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-38-20 ajalla 1.4. -  4.5.2020.

Tehtävää haki 19 hakijaa, joista 7 kelpoista kutsuttiin videohaastatteluun. Videohaastattelun perusteella neljä hakijaa kutsuttiin toiseen haastatteluun.

********** on kokonaisarvion perusteella virkaan soveltuvin. Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät opetushenkilöstöä koskevan kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

********** täyttää opettajan tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten opintojen opettajan 13 §:n kelpoisuutta ja 17 §:n kielitaitovaatimusta koskevien säännösten mukaiset ehdot opettajan pedagogisten opintojen ja soveltuvan työkokemuksen sekä kielitaitovaatimuksen osalta.

Päätös annetaan tiedoksi virkasuhteista tehtävää hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedonantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Markku Tyni, rehtori, puhelin: 09 310 24698

markku.tyni(a)hel.fi

Miia Ojalainen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 26022

miia.ojalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaa hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3937

Sturenkatu 18-22

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

neuvonta.opetusvirasto@hel.fi

https://www.hel.fi/www/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

+358 9 86390

 

FI02012566