Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

18.06.2021

 

Kampus 1

 

 

Rehtori, Kampus 1

 

 

 

 

38 §

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 1, tuntiopettaja, perusvalmennuksen opetusryhmä, työavain KASKO-03-116-21

HEL 2021-007468 T 01 01 01 01

Päätös

 

Rehtori Annele päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopistoon Stadin osaamiskeskuksen perusvalmennus opetusryhmän määräaikaiseen virkasuhteeseen, työavain KASKO-03-116-21, ajalle 1.7.2021-30.6.2023, ********** Ylempi korkeakoulututkinto on suoritettu Petroskoin valtion yliopistossa ja se on rinnastettu Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019 / 100§) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää rehtori. Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virkaan valitulla on puolen vuoden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Henkilö täyttää opettajan virkasuhteiselle tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimukset, jotka määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) valmentavan koulutuksen opettajan kelpoisuuden 13§, yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuuden 14 §:n ja 17 §:n säännösten mukaan.

Päätöksen perustelut

 

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 12.-26.5.2021 kuusi (6) perusvalmennus opetusryhmän tuntiopettajan määräaikaista virkasuhdetta, jotka olivat avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-116-21. Määräaikaan 26.5.2021 klo 15.00 mennessä tehtävään haki viisikymmentäneljä (54) henkilöä. Muodollisesti ei kelpoisia hakijoita oli viisi (5)). Ryhmähaastatteluvaiheeseen valittiin neljätoista (14) hakijaa. Haastattelut pidettiin 2.6.2021 kahdessa ryhmässä. Rehtori ********** haastatteluun 9.6.2021 ja 10.6.2021 valikoitui kahdeksan (8) hakijaa, joista rehtorin virkavalintapäätöksellä valituksi tuli **********

 

********** Rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Frans Winsten, koulutuspäällikkö, puhelin: 310 22720

frans.winsten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51309

Teollisuuskatu 23

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566