Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

25.03.2021

 

Kampus 1

 

 

Rehtori, Kampus 1

 

 

 

 

11 §

Tuntiopettaja, osaamisen kartoitus, vakituinen virkasuhde, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, työavain KASKO-03-262-20

HEL 2021-003875 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopistoon tuntiopettajan vakituiseen virkasuhteiseen tehtävään 1.3.2021 alkaen **********

Valittu täyttää opettajan virkasuhteiselle tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimukset, jotka määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) valmentavan koulutuksen opettajan kelpoisuuden 13§, yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuuden 14 §:n ja 17 §:n säännösten mukaan.

Päätöksen perustelut

Stadin aikuisopistossa oli haettavana 21.12.2020 - 8.1.2021 seitsemän (7) opettajan vakituista tehtävää. Tehtävät olivat avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-262-20. Määräaikaan 8.1.2021 klo 16.00 mennessä tehtävään haki seitsemänkymmentäyksi (71) henkilöä. Ei kelpoisia hakijoita oli kuusi (6). Ryhmähaastattelut järjestettiin yhdessä määräaikaista vastaavaa tehtävää (työavain KASKO-03-259-20) hakevien kanssa. Ryhmähaastatteluja järjestettiin neljä (4) ajanjaksolla 3. - 4.2.2021, joihin kutsuttiin kaksikymmentäkuusi (26) hakijaa. Näistä hakijoista valittiin seitsemän (7) vakituiseen tuntiopettajan tehtävään. Rehtori ********** haastatteli valitut kahdessa ryhmässä 8.2.2021.

**********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Frans Winsten, koulutuspäällikkö, puhelin: 310 22720

frans.winsten(a)hel.fi

Osaro Eguavoen, hallintoassistentti, puhelin: 310 81925

osaro.eguavoen(a)hel.fi

 

Annele Ranta

 

rehtori

 

Liitteet

1

KASKO-03-262-20 hakijat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51309

Teollisuuskatu 23

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566