Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

19.03.2021

 

Kampus 1

 

 

Rehtori, Kampus 1

 

 

 

 

9 §

Tuntiopettaja vakituiseen virkasuhteeseen ottaminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, työavain KASKO-03-16-21

HEL 2021-003516 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita toistaiseksi voimassa olevaan tuntiopettajan tehtävään 1.5.2021 alkaen **********

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta vakinaiseen virkasuhteeseen päättää rehtori. Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana kaksi vakituista tuntiopettajan virkasuhdetta. Virkasuhteisen tehtävän alkaessa tehtäväien sijoituspaikkana ovat Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus yksi.

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä ajalla 17.2. - 3.3.2021 työavaimella KASKO-03-16-21. Määräaikaan 3.3.2021 mennessä tehtävään haki yhdeksäntoista (19) henkilöä. Hakijoista viisitoista (15) henkilöä täytti opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) vaatimukset.

Tuntiopettajan tehtävänä on opettaa ja ohjata Stadin AOn tarjoamissa lyhyt- ja täydennyskoulutuksissa olevia oppijoita osana opettajatiimiä. Tärkeä osa tehtävää on kehittää Stadin AOn, Helsingin kaupungin ja paikallisen elinkeinoelämän kanssa työllistävien lyhytkoulutusten tarjontaa. Koulutuksien suunnittelussa ja toteutuksessa tarvitaan vahvaa ja monipuolista pedagogista osaamista, myös verkkototeutuksiin. Työ edellyttää vahvaa ammatillisen koulutuksen osaamista ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Hakemuksessa edellytettiin valmiutta omatoimiseen työskentelyyn ja kykyä suunnitella ja organisoida koulutusten toteutusta yhteistyössä työyhteisön eri toimijoiden kesken. Edellytyksenä oli myös erinomaiset vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sekä kokemus monikulttuuristen ja suomea toisena kielenään opiskelevien opiskelijoiden ohjauksesta suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän toimintakulttuuriin.

Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella kaksitoista (12) hakijaa. Videohaastatteluun jätti vastaamatta yksi hakija. Videohaastattelujen perusteella kutsuttiin 12.3. ja 15.3.2021 oleviin ryhmähaastatteluihin yhdeksän (9) hakijaa. Haastattelijoina ryhmähaastattelussa toimivat rehtori ********** koulutuspäällikkö ********** sekä koordinoiva tiimimestari **********

Rehtori ********** haastatteli 15. ja 16.3.2021 neljä (4) hakijaa.

Hakemusten, videohaastattelujen ja ryhmä- ja yksilöhaastattelujen perusteella tehtävään valittiin **********

**********

Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluissa ilmenevien seikkojen kokonaisarvion perusteella, että valitulla on parhaat edellytykset virkasuhteisten tehtävien menestykselliseen hoitamiseen.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Annele Ranta, rehtori, puhelin: 310 21839

annele.ranta(a)hel.fi

Osaro Eguavoen, hallintoassistentti, puhelin: 310 81925

osaro.eguavoen(a)hel.fi

 

Annele Ranta

 

rehtori

 

Liitteet

1

KASKO-03-16-21 hakijalista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51309

Teollisuuskatu 23

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566