Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

17.03.2021

 

Kampus 1

 

 

Rehtori, Kampus 1

 

 

 

 

7 §

Tuntiopettaja, lukupalveluohjaus, virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, työavain KASKO-03-3-21

HEL 2021-003418 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori päätti valita Stadin ammatti- ja aikuisopistoon tuntiopettajan vakituiseen virkasuhteiseen tehtävään **********

Virantoimitus alkaa 1.4.2021 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana ajalla 18.2. - 4.3.2021 kaksi (2) tuntiopettajan vakituista tehtävää. Tehtävät olivat avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-3-21.Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopiston Osaamiskeskus.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta vakinaiseen virkasuhteeseen päättää rehtori. Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Tuntiopettajan työnkuvaan kuuluu kartoittaa ja arvioida Stadin osaamiskeskuksen asiakkaiden suomen kielen tasoa ja tähän perustuen jatko-ohjata koulutuksiin. Tehtävässä korostuu joustava ja innovatiivinen työte, hyvät tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaidot sekä kyky sietää painetta ja epävarmuutta.

Lukupalveluohjauksen opettaja hyödyntää laajaa tietämystä aikuisten ura- ja koulutusmahdollisuuksista ja Helsingin kaupungin koulutustarjonnan palveluverkostosta osaamiskeskuksen asiakkaiden osaamisen tunnistamisessa.

Lisäksi tehtävässä edellytetään hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa.

Määräaikaan 4.3.2021 klo 16.00 mennessä tehtävään haki kaksikymmentäneljä (24) henkilöä. Muodollisesti kelpoisia hakijoita oli 19. Ryhmähaastattelu järjestettiin 12.3.2021, johon kutsuttiin seitsemän (7) hakijaa. Ryhmähaastattelussa olleista kutsuttiin kaksi (2) hakijaa rehtorin haastatteluun. Rehtori Annele Ranta on tutustunut hakemuksiin ja ryhmähaastattelun koosteeseen. Rehtori haastatteli kaksi hakijaa 15.3.2021 ja teki virkavalinnan esityksen mukaisesti.

Valittu täyttää opettajan virkasuhteiselle tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimukset, jotka määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) valmentavan koulutuksen opettajan kelpoisuuden 13§, yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuuden 14 §:n ja 17 §:n säännösten mukaan.

**********

Rehtori Annele Ranta katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Annele Ranta, rehtori, puhelin: 310 21839

annele.ranta(a)hel.fi

Frans Winsten, koulutuspäällikkö, puhelin: 310 22720

frans.winsten(a)hel.fi

Osaro Eguavoen, hallintoassistentti, puhelin: 310 81925

osaro.eguavoen(a)hel.fi

 

Annele Ranta

 

rehtori

 

Liitteet

1

KASKO-03-3-21 hakijalista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51309

Teollisuuskatu 23

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566