Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

18.02.2021

 

Kampus 1

 

 

Rehtori, Kampus 1

 

 

 

 

6 §

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 1, tuntiopettajan (turvallisuusala) virka, työavain KASKO-03-5-21

HEL 2021-002251 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori Annele Ranta päätti valita turvallisuusalan tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään **********

Virantoimitus alkaa 1.3.2021 lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Tuntiopettaja turvallisuusala tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 27.1. - 9.2.2021 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopisto Kampus 1.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on turvallisuusalan tuntiopettajan tehtävät Kampus 1:n turvallisuusalan koulutuksissa.

Ammatillisen opettajan viran kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annettu asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaiset.

Lisäksi hakuilmoituksessa on edellytetty

- turvallisuusalan perustutkinnon ohjausta ja kiinteistö- ja turvatekniikan opetustehtävää tukevaa koulutusta

- työkokemusta kiinteistöjen turvallisuusteknisten ratkaisujen, kuten lukitusjärjestelmien ja murto- ja paloilmoitinjärjestelmien, asennuksesta ja käytöstä

- sähköasennuksiin ja sähkötyöturvallisuuteen liittyvää pätevyyttä ja kokemusta

Eduksi hakuilmoituksessa on luettu

- kokemuksen laaja-alaisista turvallisuus- ja kiinteistöpalvelualan tehtävistä

- yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan osaamisen sekä kokemuksen esimerkiksi turvallisuusalan viranomaistoiminnasta

- turvallisuusalan liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvän lainsäädännön tuntemuksen sekä muun turvallisuusalan toimintaan vaikuttavan lainsäädännön tuntemisen

- kokemuksen monimuotoisen opiskelijaryhmän kanssa toimimisesta ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksesta sekä ohjaus- ja HOKS-osaamisen

 

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi (1) tehtävän edellytykset täyttävä hakijaa

Hakija kutsuttiin haastatteluun jossa haastattelijoina toimivat koulutuspäällikkö ********** ja rehtori **********

********** on tehtävään soveltuva koulutus turvallisuustekniikkaan ja lukitukseen liittyen sekä turvallisuusalan viranomaistoimintaan. Hänellä on käytännön kokemusta turvatekniikkaan sekä turvallisuusalan viranomaistehtäviin liittyvistä työtehtävistä sekä näyttöä opiskelijalähtöisestä opetustoiminnasta erilaisten opiskelijoiden kanssa.

Valittu omaa hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot. Hänellä on näyttöä yhteistyöstä moniammatillisessa tiimissä toimimisesta ja kielitietoisesta opetuksesta monikulttuurisessa oppimisympäristössä. Valitun vahvuutena on laaja-alainen turvallisuusalan ja teknisen alan ammatillinen osaaminen sekä kokemus ammatillisen koulutuksen opettajan tehtävistä.

Tuntiopettajan tehtävässä korostuu erilaisten opiskelijoiden ohjaus ja opetuksen toteuttaminen toiminnallisesti ja opiskelijoita osallistavasti heidän erilaiset oppimisvalmiutensa huomioiden. Stadin AO:n tiimiopettajuuden toimintamallissa korostuu myös tiimityötaidot ja yhteisopettajuuden toteuttaminen mm. suomi toisena kielenä opettajan kanssa.

Rehtori katsoo hakijan työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on ********** Hänen etunaan tehtävässä voidaan pitää monipuolista tehtävää tukevaa koulutus- ja työtaustaa sekä erilaisten opiskelijoiden ohjauksen ja opetuksen kokemusta myös monikulttuurisessa opiskelijayhteisössä sekä työskentelyä moniammatillisessa tiimissä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Helena Lehtinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 310 72382

helena.lehtinen(a)edu.hel.fi

Osaro Eguavoen, hallintoassistentti, puhelin: 310 81925

osaro.eguavoen(a)hel.fi

 

Annele Ranta

 

rehtori

 

Liitteet

1

KASKO-03-5-21 hakijalista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51309

Teollisuuskatu 23

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566