Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

12.01.2021

 

Kampus 1

 

 

Rehtori, Kampus 1

 

 

 

 

3 §

Opinto-ohjaaja määräaikaiseen virkasuhteeseen ottaminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, työavain KASKO-03-246-20

HEL 2021-000284 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori päätti valita määräaikaiseen opinto-ohjaajan virkasuhteiseen tehtävään **********

Virantoimitus alkaa 18.1.2021 ja päättyy 30.6.2023. Virkaan valituille ei aseteta koeaikaa.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana neljä määräaikaista opinto-ohjaajan virkasuhdetta. Virkasuhteen sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 1.

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-246-20. Määräaikaan 17.12.2020 mennessä tehtävään haki kolmekymmentäviisi (35) henkilöä. Hakijoista kaksikymmentäkolme (23) henkilöä täytti opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) vaatimukset.

Opinto-ohjaaja toimii Stadin ammatti- ja aikuisopiston ohjauksen asiantuntijana kuntakokeiluun liittyvässä kokonaisuudessa. Opinto-ohjaaja toimii työsuhteen alkaessa Stadin ammatti- ja aikuisopiston työllisyydenhoidon koulutustiimissä.

Opinto-ohjaajan työnkuvaan kuuluu opiskelijoiden ohjaus eri vaiheissa hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisesta ura- ja elämänsuunnitteluun ja työllistymisen tukemiseen. Opinto-ohjaaja tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja edistää työssään oppijoiden osallisuutta ja hyvinvointia. 

Keskeinen osa opinto-ohjaajan tehtävää ja onnistuneiden opiskelupolkujen takaamista on oppilaitoksen koulutus- ja palvelutarjonnan tunnetuksi tekeminen, koulutusneuvonta ja yhteistyö kaupungin ohjausverkostoissa. Tehtävässä korostuu kyky itsenäiseen työskentelyyn, hyvät yhteistyötaidot sekä joustavuus muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hakuilmoituksessa edellytettiin osaamista monipuolisista ohjausmenetelmistä sekä hyviä ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta ohjauksen kehittämistyöstä.

Lisäksi luimme eduksi kokemuksen ammatillisesta koulutuksesta ja eri ikäisten ja monikulttuuristen asiakkaiden ohjauksesta, kokemuksen ohjauksesta haastavassa työmarkkina-asemassa olevista asiakkaista sekä Stadin ammatti- ja aikuisopiston ja pääkaupunkiseudun palveluverkostojen ja koulutusmahdollisuuksien tuntemisen.

Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella kaksikymmentäkolme (23) hakijaa. Videohaastatteluun jätti vastaamatta kuusi (6) hakijaa. Videohaastattelujen perusteella kutsuttiin 4.1.2021 olevaan ryhmähaastatteluun kahdeksan (8) hakijaa. Haastattelijoina ryhmähaastattelussa toimivat rehtori ********** koulutuspäällikkö ********** sekä tiimimestarit ********** ja **********

Hakemusten, videohaastattelujen ja ryhmähaastattelujen perusteella määräaikaiseen tehtävään 18.1.2021 - 30.6.2023 valittiin **********

**********

Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonaisarvion perusteella, että parhaat edellytykset määräaikaisen virkasuhteen menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse

Lisätiedot

Katri Tuomainen, koulutuspäällikkö, puhelin: 310 21760

katri.tuomainen(a)hel.fi

Osaro Eguavoen, hallintoassistentti, puhelin: 310 81925

osaro.eguavoen(a)hel.fi

 

Annele Ranta

 

rehtori

 

Liitteet

1

KASKO-03-246-20 hakijalista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51309

Teollisuuskatu 23

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566