Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

04.12.2019

 

Kampus 1

 

 

Rehtori, Kampus 1

 

 

 

 

22 §

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettajan virka, yhteiset tutkinnonosat yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, työavain KASKO-03-31-19

HEL 2019-012533 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita yhteisten tutkinnonosien yhteiskunta- ja työelämosaamisen virkasuhteiseen tehtävään yhteiskuntatieteiden maisteri ********** Tehtävä on voimassa toistaiseksi ja alkaa 1.1.2020.

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (10.9.2019, § 70) mukaan opettajan ottamisesta vakinaiseen virkasuhteeseen päättää rehtori. Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virkaan valitulla on puolen vuoden koeaika.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 14.10.–28.10.2019 yhteisten tutkinnon osien yhteiskunta- ja työelämäosaamisen virkasuhteinen tuntiopettajan tehtävä 1.1.2020 alkaen toistaiseksi. Virkasuhteisen tehtävän sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 1 (Teollisuuskadun ja Pälkäneentien toimipaikat).

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 03-31-19. Määräaikaan 28.10.2019 klo 16 mennessä tehtävään haki neljäkymmentäviisi (45 henkilöä). Hakijoista 37 henkilöä täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimuksen.

Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät, yhteisten tutkinnonosien yhteiskunta- ja työelämäosaamisen osa-alueen opetus-, ohjaus- ja arviointitehtävät toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hakuilmoituksessa on edellytetty ohjaavaa ja valmentavaa opettajuutta, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä joustavuutta suunnitella yhdessä monialaisen tiimin kanssa opiskelijoiden henkilökohtaiset opintopolut. Tehtävässä toimiminen edellyttää hyvää digitaalisen pedagogiikan osaamista ja kykyä toimia erilaisissa oppimisympäristöissä

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella kahdeksantoista (18) hakijaa.

Haastattelut pidettiin 30.10.2019 ja haastattelijoina toimivat koulutuspäällikkö Helena Lehtinen ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen osa-alueen koordinoiva tiimimestari Ronny Puustinen. Lisäksi rehtori Annele Ranta haastatteli ryhmähaastattelusta jatkoon kutsutut.

Haastattelujen perusteella tehtävään valittiin yhteiskuntatieteiden maisteri **********

********** täyttää tehtävän kelpoisuusehdot. Hänellä on tehtävän edellyttämä soveltuva korkeakoulututkinto sekä opettajan pedagoginen pätevyys. Hänellä on kokemusta toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteiskunta- ja työelämäosaamisen osa-alueen opetustehtävistä.

Valittu omaa hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot ja hän on joustava. Hänellä on näyttöä kehittämistyöstä ja kokemusta kielitietoisesta opetuksesta ja monikulttuurisesta oppimisympäristöstä. Valitun vahvuutena voidaan pitää opetuksen toteuttamista eri toimintaympäristöissä digitaalisia työvälineitä hyödyntäen.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 1 rehtori Annele Ranta katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonaisarvion perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Annele Ranta, rehtori, puhelin: 310 21839

annele.ranta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51309

Kullervonkatu 11

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 61

Faksi

 

Alv.nro

neuvonta.opetusvirasto@hel.fi

https://www.hel.fi/www/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

+358 9 86390

 

FI02012566