Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

03.12.2019

 

Kampus 1

 

 

Rehtori, Kampus 1

 

 

 

 

20 §

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 1, tuntiopettajan virka, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, työavain KASKO-03-44-19

HEL 2019-012499 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään VM, FM ********** toistaiseksi 1.1.2020 alkaen.

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (10.9.2019, § 70) mukaan opettajan ottamisesta vakinaiseen virkasuhteeseen päättää rehtori. Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virkaan valitulla on puolen vuoden koeaika.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana kuusi (6) 14.10.–28.10.2019 matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen virkasuhteista tuntiopettajan toistaiseksi voimassa oleva tehtävää. 1.1.2020 alkaen. Virkasuhteisen tehtävän sijoituspaikka virkasuhteen alussa on Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 1 (Teollisuuskadun ja Pälkäneentien toimipaikat).

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 03-44-19. Määräaikaan 28.10.2019 klo 16 mennessä tehtävään haki kaksikymmentä (20) henkilöä. Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella viisitoista (15) hakijaa.

Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät, matemaattis-luonnontietellisten aineiden opetus-, ohjaus- ja arviointitehtävät toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hakuilmoituksessa on edellytetty ohjaavaa ja valmentavaa opettajuutta, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä joustavuutta suunnitella yhdessä monialaisen tiimin kanssa opiskelijoiden henkilökohtaiset opintopolut. Tehtävässä toimiminen edellyttää hyvää digitaalisen pedagogiikan osaamista ja kykyä toimia erilaisissa oppimisympäristöissä.

Ryhmähaastattelut pidettiin 30.10.2019 ja 6.11.2019. Haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt Maria Vänskä ja koordinoiva tiimimestari Reetta Montonen. Lisäksi rehtori Annele Ranta haastatteli ryhmähaastattelusta jatkoon kutsutut.

 

Hakemusten ja haastattelujen perusteella yhteen tehtävistä valittiin valtiotieteen ja filosofian maisteri **********

********** täyttää tehtävän kelpoisuusehdot. Hänellä on tehtävän edellyttämä soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä opettajan pedagoginen pätevyys. Hänellä on kokemusta toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetustehtävistä.

Valittu omaa hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot ja hän on joustava. Hänellä on opetuskokemusta monikulttuurisessa oppimisympäristössä ammatillisella toisella asteella ja vahva digiopetustausta sekä kokemusta erilaisissa oppimisympäristöissä toimimisesta.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 1 rehtori Annele Ranta katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonaisarvion perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Annele Ranta, rehtori, puhelin: 310 21839

annele.ranta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51309

Kullervonkatu 11

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 61

Faksi

 

Alv.nro

neuvonta.opetusvirasto@hel.fi

https://www.hel.fi/www/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

+358 9 86390

 

FI02012566