Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

27.11.2019

 

Kampus 1

 

 

Rehtori, Kampus 1

 

 

 

 

17 §

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 1, sähkö- ja automaatioalan tuntiopettajan virka, työavain KASKO-03-55-19

HEL 2019-012380 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita sähkö- ja automaatioalan virkasuhteiseen tehtävään insinööri AMK ********** Tehtävä on voimassa toistaiseksi ja alkaa 1.1.2020.

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (10.9.2019, § 70) mukaan opettajan ottamisesta vakinaiseen virkasuhteeseen päättää rehtori. Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virkaan valitulla on puolen vuoden koeaika

 

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 16.10.- 4.11.2019 sähkö- ja automaatioalan virkasuhteinen tuntiopettajan tehtävä 1.1.2020 alkaen toistaiseksi. Virkasuhteisen tehtävän sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 1 (Pälkäneentien toimipaikkaan).

 

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 03-55-19. Määräaikaan 4.11.2019 klo 16 mennessä tehtävään haki yksi (1 henkilö). Hakija täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimuksen.

Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät, sähkö- ja automaatioalan opetus-, ohjaus- ja arviointitehtävät toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hakuilmoituksessa on edellytetty sähkö- ja työturvallisuusmääräysten tuntemusta, sähköasennustöiden vankkaa käytännön osaamista, hyviä tiimityötaitoja sekä vähintään opistotason insinöörin tutkintoa. Tehtävässä edellytetään myös valmiutta opetuksen pedagogiseen kehittämiseen työelämälähtöisesti sekä opiskelijoiden henkilökohtaisten oppimispolkujen mukaisesti.

Haastattelut pidettiin 13.10.2019 ja haastattelijoina toimivat sähkö- ja automaatioalan ammatinopettajat Harry Sjögren ja Olli Lehtonen sekä koulutuspäällikkö Helena Lehtinen

Kokonaisarvion perusteella tehtävään valittiin insinööri AMK **********

********** täyttää tehtävän kelpoisuusehdot. Hän on insinööri AMK suuntautumisenaan automaatioala ja hänellä on opettajan pedagoginen pätevyys. Hänellä on tuoretta työkokemusta sähkö- ja automaatioalan työtehtävistä sekä kokemusta toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta.

Hän omaa hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot ja hän on joustava. Hänellä on näyttöä kehittämistyöstä ja kokemusta kielitietoisesta opetuksesta ja monikulttuurisesta oppimisympäristöstä.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 1 rehtori katsoo hakijan työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonaisarvion perusteella, että ********** on edellytykset hoitaa sähkö- ja automaatioalan tuntiopettajan tehtävää.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Annele Ranta, rehtori, puhelin: 310 21839

annele.ranta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51309

Kullervonkatu 11

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 61

Faksi

 

Alv.nro

neuvonta.opetusvirasto@hel.fi

https://www.hel.fi/www/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

+358 9 86390

 

FI02012566