Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

04.07.2019

 

Kampus 1

 

 

Rehtori, Kampus 1

 

 

 

 

10 §

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 1, tuntiopettaja viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, työavain 5-1627-19

HEL 2019-007440 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita yhteisten tutkinnon osien viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen digitaalisissa toimintaympäristöissä osa-alueen virkasuhteiseen tehtävään filosofian maisteri ********** Tehtävä on voimassa toistaiseksi ja alkaa 1.8.2019.

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018, § 46) mukaan opettajan ottamisesta vakinaiseen virkasuhteeseen päättää rehtori. Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virkaan valitulla on puolen vuoden koeaika.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 2.5.–16.5.2019 yhteisten tutkinnonosien viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen digitaalisissa toimintaympäristöissä osa-alueen virkasuhteinen tuntiopettajan tehtävä 1.8.2019 alkaen toistaiseksi. Virkasuhteisen tehtävän sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 1 (Teollisuuskadun ja Pälkäneentien toimipaikat).

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-1627-19. Määräaikaan 16.5.2019 klo 16 mennessä tehtävään haki viisitoista (15 henkilöä). Hakijoista 7 henkilöä täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimuksen.

Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät, yhteisten tutkinnonosien viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen digitaalisissa toimintaympäristöissä opetus-, ohjaus- ja arviointitehtävät toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hakuilmoituksessa on edellytetty ohjaavaa ja valmentavaa opettajuutta, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä joustavuutta suunnitella yhdessä tiimin kanssa opiskelijoiden henkilökohtaisia opintopolkuja.

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella kuusi (6) hakijaa.

Kokonaisarvioinnin perusteella tehtävään valittiin Filosofian maisteri **********

********** täyttää tehtävän kelpoisuusehdot. Hänellä on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Pedagogiset opinnot hän on suorittanut 2002 Hämeen ammattikorkeakoulussa. Hänellä on työkokemusta ammatillisen koulutuksen opettajana toimimisesta yli 15 vuoden ajalta.

********** omaa hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot ja hän on joustava. Hänellä on näyttöä kehittämistyöstä ja kokemusta kielitietoisesta opetuksesta ja monikulttuurisesta oppimisympäristöstä.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 1 rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonaisarvion perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Annele Ranta, rehtori, puhelin: 310 21839

annele.ranta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3926

Kullervonkatu 11

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 61

Faksi

 

Alv.nro

neuvonta.opetusvirasto@hel.fi

https://www.hel.fi/www/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

+358 9 86390

 

FI02012566