Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

12.06.2018

 

Stadin aikuisopisto

 

 

Koulutuspäällikkö, Hyvinvointi, palvelu ja viestintä 1

 

 

 

 

1 §

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin aikuisopisto, turvallisuusalan opettaja,  työavain 5-1280-18

HEL 2018-006493 T 01 01 01 01

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin aikuisopiston turvallisuusalan opettajan määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään tradenomi (AMK, turvallisuusalan koulutusohjelma), järjestyksenvalvoja- ja voimankäytönkouluttaja Tero Honkaniemen ajalle 1.8.2018 – 31.12.2018.

Virkasuhteisen tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätöksen perustelut

Stadin aikuisopistossa oli haettavana 27.4. – 14.5.2018 turvallisuusalan opettajan määräaikainen virkasuhteinen tehtävä ajaksi 1.8.2018 – 31.12.2018. Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-1280-18. Määräaikaan 14.5.2018 klo 16.00 mennessä tehtävään haki viisi henkilöä, joista kukaan ei ollut tehtävään muodollisesti kelpoinen. Hakijoista neljä kutsuttiin haastatteluun.

Tero Honkaniemi on suorittanut liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon (turvallisuusalan koulutus-ohjelma) ja järjestyksenvalvojan sekä voimankäytön kouluttajakoulutuksen. Hän on toiminut opettajana puoli vuotta. Hänellä on tehtävään soveltuva työkokemus turvallisuusalalta. Honkaniemi on kokonaisarvion perusteella tehtävään soveltuvin.

Pöytäkirjanote lähetetään nähtäväksi tehtävään valituille sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

Lisätiedot

Paula Aistrich, koulutuspäällikkö, puhelin: 310 70170

paula.aistrich(a)edu.hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 61304

Kullervonkatu 11

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 61

Faksi

 

Alv.nro

neuvonta.opetusvirasto@hel.fi

https://www.hel.fi/www/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

+358 9 86390

 

FI02012566