Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

04.06.2021

 

Kampus 2

 

 

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 2-2

 

 

 

 

4 §

Hankinta, autotekniikan oppimisympäristön laitteet, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 2

HEL 2021-006817 T 02 08 01 01

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti hankkia Finnkone Oy:ltä autotekniikan oppi-misympäristöön rengaspesurin, rengaskoneen ja tasapainotuskoneen.

Hankittavan autotekniikan oppimisympäristön kokonaishinta lisävarusteineen on 14 653,15 euroa + voimassa oleva arvonlisävero.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopisto Ilkantien toimipaikka päätti hankkia toimittaja Finnkone Oy:ltä autotekniikan osaamisalan oppimisympäristöön seuraavat laitteet:

- Wulkan 300H rengaspesuri varusteineen

- HPAfaip M54 rengaskone

- Cemb ER63SE tasapainotuskone

Hankinnassa on huomioitu alan yleinen saatavuus ja hintataso. Hankinnan hinta jää alle hankintalain kilpailutusrajojen ja hankinnassa on noudatettu Stadin ammatti- ja aikuisopiston hankintaohjetta

Lisätiedot

Kari Saarelma, koulutuspäällikkö, puhelin: 310 31096

kari.saarelma(a)edu.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 40302

Ilkantie 3

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 40

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566