Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Ammatillinen koulutus

14.02.2019

 

Kampus 4

 

 

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1

 

 

 

 

8 §

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettajan määräaikainen virka, äidinkieli ja suomi toisena kielenä, työavain 5-3605-18

HEL 2019-000002 T 01 01 01 01

Päätös

 

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopiston äidinkieli ja suomi toisena kielenä –tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään filosofian tohtorin ********** määräajaksi 14.1.2019 – 31.12.2019. Määräaikaisuuden syynä on tilapäinen lisäopettajatarve.

Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätöksen perustelut

 

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli 30.11. – 14.12.2018 haettavana äidinkieli ja suomi toisena kielenä –tuntiopettajan määräaikainen tehtävä ajalle 1.1.2019 – 31.12.2019. Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-3605-18. Määräaikaan 14.12.2018 klo 16.00 mennessä tehtävään haki 27 henkilöä. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden riittämättömyyden vuoksi haastatteluun kutsuttiin myös hakijoita, joilla oli pedagoginen kelpoisuus ja yhdestä opetettavasta aineesta riittävät opinnot.

Tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) yhteisten tutkinnon osien opettajaa koskevan 14 §:n kelpoisuutta ja 17 §:n kielitaitovaatimusta koskevien säännösten mukaiset ehdot sekä tehtävälle asetetut lisäedellytykset eivät valitun kohdalla täysin täyty.

Valittu on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon pääaineenaan yleinen kirjallisuustiede. Lisäksi valitulla on suomen kielen aineopinnot.

Valittu täyttää tehtävän lisäedellytykset sekä eduksi luettavat seikat koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella. Hänellä on kokemusta ohjaavasta ja valmentavasta opettajuudesta, hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sekä käytännön kokemusta opiskelijoiden henkilökohtaisten opintopolkujen suunnittelusta ja monikulttuuristen opiskelijoiden opetuksesta ja ohjauksesta.

Kokonaisarvion perusteella valittu on tehtävään soveltuvin.

Pöytäkirjanote lähetetään tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

Lisätiedot

Satu Suihkonen, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 661 5064

satu.suihkonen(a)edu.hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaa hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3920

Vilppulantie 14

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 70

Faksi

 

Alv.nro

neuvonta.opetusvirasto@hel.fi

https://www.hel.fi/www/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

+358 9 86390

 

FI02012566