Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Lukiokoulutus

04.05.2021

 

 

 

 

Lukiokoulutuksen päällikkö

 

 

 

 

23 §

Lukion rehtorin määräaikaisen viran täyttäminen, Helsingin luonnontiedelukio, työavain KASKO-03-32-21

HEL 2021-005429 T 01 01 01 01

Päätös

Lukiokoulutuksen päällikkö päätti ottaa Helsingin luonnontiedelukioon sijoitettuun lukion rehtorin virkaan (nro 3825) määräajaksi 1.8.-31.8.2021 **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.8.2021.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kahden (2) viikon koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Helsingin luonnontiedelukioon sijoitettu lukion rehtorin virka tulee avoimeksi 1.9.2021. Rehtorin virka täytetään ensin määräajaksi 1.8.-31.8.2021. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Rehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 24.3.2021 työavaimella KASKO-03-32-21.

Helsingin luonnontiedelukio on erityislukio, jossa voi opiskella joko yleislinjalla tai luonnontiedelinjalla. Luonnontiedeaineissa kiinnitetään erityistä huomiota kokeelliseen työskentelyyn. Lisäksi järjestämme useita koulukohtaisia kursseja, jotka tarjoavat laajan näkökulman luonnontieteistä. Helsingin luonnontiedelukio muuttaa Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteyteen kesällä 2023. Uusi rakennus valmistuu Kumpulan yliopistokampukselle osoitteeseen Pietari Kalmin katu 3.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta, hyvää henkilöstöjohtamisen osaamista sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja luettiin eduksi osaaminen verkostoissa toimimisesta, sekä osaaminen ja kokemus luonnontieteiden opetuksen kehittämisessä.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtori johtaa lukion toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa pedagogista toimintaa ja taloutta sekä vastaa henkilöstöjohtamisesta, tuloksista sekä toiminnan laadusta oman koulunsa johtoryhmän kanssa. Rehtori johtaa sidosryhmäyhteistyötä oman lukionsa osalta ja yhdessä palvelun muiden rehtoreiden kanssa ottaen huomioon strategiset painopisteet. Helsingin luonnontiedelukiossa on kaksi apulaisrehtoria, jotka toimivat omien opetusyksiköidensä esihenkilöinä. Rehtori ja apulaisrehtorit muodostavat johtotiimin, jota rehtori johtaa.

Virkaan jätti 14.4.2021 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 10 hakijaa. Hakemusten perusteella kutsuttiin viisi hakijaa yksilöhaastatteluun. Hakemuksissa kiinnitettiin huomiota lukion rehtorikokemukseen sekä monipuoliseen ja ajantasaiseen johtamiskokemukseen.

Yksilöhaastattelut pidettiin 27.4.2021 ja niihin osallistuivat palvelukokonaisuuden johtaja ********** lukiokoulutuksen päällikkö ********** Helsingin luonnontiedelukion johtokunnan puheenjohtaja ********** Helsingin luonnontiedelukion opiskelijakunnan puheenjohtaja ********** ja HR-asiantuntija **********

Yksilöhaastatteluiden perusteella kutsuttiin kaksi hakijaa toiseen yksilöhaastatteluun. Toiseen haastatteluun kutsuttiin hakijat, joilla on monipuolinen ja pitkä kokemus rehtorin tehtävistä, hyvää henkilöstöjohtamisen kokemusta sekä luonnontiedelukion toiminnan kehittämiseen hyvin soveltuvia kehittämisnäkemyksiä. Toiset yksilöhaastattelut pidettiin 29.4.2021 ja niihin osallistuivat samat haastattelijat kuin ensimmäisiin yksilöhaastatteluihin.

**********

**********

**********

Rehtorin tehtävässä korostuvat monialainen johtamisosaaminen, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä hyvä henkilöstöjohtamisen osaaminen. Rehtori vastaa koulun pedagogisesta, hallinnollisesta ja henkilöstöjohtamisesta. Tehtävä edellyttää monipuolista kokemusta niin johtamis- ja esimiestyöstä, kuin kykyä suunnitella ja kehittää opetusta ja oppimisympäristöjä sekä arvioida kehittämistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

**********

Haastattelujen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella lukiokoulutuksen päällikkö katsoo, että **********

Helsingin luonnontiedelukion johtokunta ja opiskelijakunnan hallitus ovat kumpikin antaneet asiasta lausuntonsa.

Toimialajohtajan 20.11.2019 tekemän delegointipäätöksen (§ 100) perusteella lukiokoulutuksen päällikkö ottaa rehtorin määräajan voimassa olevaan palvelussuhteeseen.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Auli Hyvämäki, hr-asiantuntija, puhelin: 310 26257

auli.hyvamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566