Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Lukiokoulutus

19.03.2021

 

 

 

 

Lukiokoulutuksen päällikkö

 

 

 

 

18 §

Virkasuhteen täyttäminen, Sibelius-lukio, päätoiminen tuntiopettaja (musiikki) , työavain KASKO-03-266-20

HEL 2021-001651 T 01 01 01 01

Päätös

Lukiokoulutuksen päällikkö päätti valita Musiikin päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteeseen **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2021 lukien.

Virkasuhteeseen valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Musiikin päätoiminen virkasuhde (KASKO-03-266-20) on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.2021-25.1.2021 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Sibelius-lukio.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää lukiokoulutuksen päällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä ovat musiikin päätoimisen tuntiopettajan tehtävät Sibelius-lukiossa.

Virkasuhteen kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, joka osoitetaan valtioneuvoston asetuksessa 481/2003 säädetyllä tavalla ja ruotsin kielen hallinta, joka osoitetaan opetushallituksen määräämällä tavalla (määräys 25/011/2005).

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemuksen musiikin erityistehtävälukion musiikin opettajan tehtävistä sekä kokemuksen yliopistoyhteistyöstä.

Määräajassa hakemuksen jätti 30 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 29 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa: **********

Haastattelun suorittivat rehtori ja musiikin apulaisrehtori.

**********

**********

**********

Musiikin tuntiopettajan tehtävissä Sibelius-lukiossa korostuvat kyky aktiivisesti keskustella työyhteisössä sekä vuorovaikutustaidot. Opetustyössä kehittämissuuntautunut ote soveltuu parhaiten Sibelius-lukion musiikinopettajan tehtäviin.

Lukiokoulutuksen päällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Hannu Rantala, rehtori, puhelin: 310 86762

hannu.rantala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566