Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Lukiokoulutus

19.03.2021

 

 

 

 

Lukiokoulutuksen päällikkö

 

 

 

 

13 §

Virkasuhteen täyttäminen, Alppilan lukio, lehtori (matematiikka ja fysiikka), työavain KASKO-03-288-20

HEL 2021-001627 T 01 01 01 01

Päätös

Lukiokoulutuksen päällikkö päätti valita matematiikan ja fysiikan lehtorin tehtävään **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2021 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Matematiikan ja fysiikan lehtorin tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.-25.1.2021 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Alppilan lukio.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää lukiokoulutuksen päällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on matematiikan ja fysiikan opetuksen tehtävät Alppilan lukiossa.

Matematiikan ja fysiikan lehtorin tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi digitaalisen teknologian hyödyntäminen opetuksessa ja oppiainerajat ylittävän opetuksen kehittäminen.

Määräajassa hakemuksen jätti 39 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 36 hakijalla.

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin 12 hakijaa. Videohaastatteluiden perusteella 16.2.2021 ja 18.2.2021 pidettyihin yksilöhaastatteluihin kutsuttiin viisi hakijaa:

**********

Haastattelut suorittivat rehtori, virka-apulaisrehtori ja opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Matematiikan ja fysiikan lehtorin tehtävässä korostuu positiivinen pedagogiikka, erilaisten oppijoiden opettaminen ja ohjaaminen, kannustaminen ja motivointi. Lisäksi tehtävässä korostuu opetettavien aineiden harrastuneisuus, kehittäjämäinen asenne ja kyky verkostoitua, jolloin tarvitaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Lukiokoulutuksen päällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä hakemuksista ja haastatteluista ilmenneiden seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen ovat 

**********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Susanna Kalmari, rehtori, puhelin: 310 72076

susanna.kalmari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566